345/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 345/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής,

πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης

«Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 19/11/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Λαμβάνοντας υπόψη το από 18/11/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και το γεγονός ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας της δημοπρασίας δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις, καθώς υπήρχε μόνο μία συμμετοχή,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων με την «ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», με έδρα ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ: 2741048022 Α.Φ.Μ. 998585946, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Εγγυητής: ΛΑΓΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ) με τελική προσφορά για κάθε κατηγορία οχήματος ως εξής:

1) Για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα: 161 € ανά τεμάχιο.

2) Για αυτοκίνητα: 101€ ανά τεμάχιο.

3) Για δίκυκλα κάθε είδους: 31€ ανά τεμάχιο.

 

Κιάτο, 19 Νοεμβρίου 2021

Η Προϊσταμένη τμήματος Εσόδων και Περιουσίας

Μιχαλοπούλου Γεωργία

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α’ 77) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α’ 179) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του Π.Δ.116/2004 (Α’ 81) όπως ισχύει,
 • την Οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις,
 • της Υ.Α οικ. 105136/2004 (Β’ 907) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ» του ν. 4257/2014 (Α’ 93) και ειδικότερα του άρ. 64 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών τους ορίων περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
 • την 281/2020 (6ΩΛΣΩ1Θ-Γ4Σ) απόφαση ΔΣ «συγκρότηση επιτροπής»
 • την 121/2020 (60ΘΠΩ1Θ-7Υ4) απόφαση ΔΣ «αναγκαιότητα σύμβασης»
 • την 310/2021 (ΨΑΝΞΩ1Θ-5ΛΩ) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων»
 • το από 18/1/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 • την 14786/01.11.2021 διακήρυξη,
 • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 18/11/2021 συνημμένο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής
δημοπρασιών για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην μοναδική πλειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία                            «ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» με έδρα ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,                              τηλ: 2741048022,  ΑΦΜ: 998585946, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με τελική προσφορά ανά κατηγορία οχήματος ως εξής :

1) φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα: 161,00€/τεμάχιο.

2) αυτοκίνητα:                                                    101,00€/τεμάχιο.

3) δίκυκλα κάθε είδους:                                       31,00€/τεμάχιο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 345/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email