345/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 47ο/06-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 345/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων κι εξωδίκων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12194/02-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
  Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
  Μυττάς Ιωάννης    
  Ζάρκος Δημήτριος    
  Μπουζιάνη Βασιλική    
  Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

ημερησίας διάταξης

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων κι εξωδίκων, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλοςεισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής πως κατόπιν πολλών καταγγελιών από κατοίκους της ΔΕ Φενεού, βοοειδή βόσκουν αυθαίρετα και καταπατούν τους βοσκήσιμους τόπους των καταγγελλόντων.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του θέματος και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται σύνταξη εγγράφων & εξωδίκων και κοινοποίησή τους προς κάθε υπεύθυνο και για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών, κας Σταυρούλας Ρηγοπούλου, για την επίδοσή τους.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨        τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨        τα παραπάνω εκτεθέντακαθώς και

¨        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πατρών, κα Σταυρούλα Ρηγοπούλου, προκειμένου να προβεί στην επίδοση των εγγράφων & εξωδίκων.

Β. Οι δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Γ. Η πληρωμή της δικαστικής επιμελήτριας θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008-Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 345/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
  5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-11-2018

Print Friendly, PDF & Email