345/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 345/2017

Περίληψη : Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Κλημεντίου» της αρ. 13/2013 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Κλημεντίου» της αρ. 13/2013 μελέτης της Τ.Υ., ο Πρόεδρος τουΔημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 14/09/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
  3. Το φάκελο της εργολαβίας με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Κλημεντίου» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής

                 στοιχεία:

               α) Ανάδοχος:Κ/Ξ «Κ. Αγγελόπουλος-Γ. Παπανικολάου»

                β) Χρηματοδότηση:   Ο.Σ.Κ.

γ) Αριθμός μελέτης: 13/2013

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 168.000,00€

ε) Ύψος δαπάνης: 76.653,60€ + 17.630,13€ (ΦΠΑ 23%)= 94.283,73€

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 31-10-2015

ζ) Τελική επιμέτρηση:   30-12-2015

η) Επιβλέποντες Μηχανικοί: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

                                                                    ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ4

4.                     Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 14/9/2017 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Βλάσης Χρυσικός, Μηχ/γος Μηχ. ΤΕ, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, ως πρόεδρος και

β) Kων/να Πέππα, Π.Ε Μηχ/κός Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης, υπάλληλος του Τμ. Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 14/09/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 13/2013 μελέτη,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Σ υ σ τ ή ν ε ι, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Κλημεντίου», της αρ. 13/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από :

α] Τον τακτικό υπάλληλο Βλάσιο Χρυσικό, Μηχανολόγο – Μηχανικό ΤΕ4, της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων (ως πρόεδρο),

β] Την τακτική υπάλληλο, Κων/να Πέππα, ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης, με Γ’ βαθμό, του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος) και

γ] Το δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Θελερίτη, αναπληρούμενο από τον επίσης δημοτικό σύμβουλο                      Γεώργιο Ραυτόπουλο, (ως μέλος).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 345/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email