345/2011 Α.Δ.Σ. Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της αριθ. 61/2010 Τ.Υ.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16/28-7-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 345

Περίληψη: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία » της αριθ. 61/2010 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14736/22-7-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος) 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων 9. Πανάγου Αθανάσιος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπούκης Γεώργιος 12. Χρυσικός Παύλος 13. Παπαθανασίου Ελένη 14. Θελερίτης Γεώργιος 15. Χουσελάς Ευάγγελος 16. Καρακούσης Ευάγγελος 17. Καραδήμας Βλάσιος 18.Ζαχαριάς Χρήστος 19. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Μακρής Βασίλειος
22. Χατούπης Νικόλαος 23. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [4] 1. Σταματόπουλος Γεώργιος 2. Γεωργούσης Δημήτριος 3. Λέγγας Σπυρίδων
4. Σπανός Κων/νος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
12. Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 17.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 18. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 19.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς). 20. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 3. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 8. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Κασμάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος
ΘΕΜΑ 27ο
Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία » της αριθ. 61/2010 μελέτης της Τ.Υ.,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 15-07-11 αίτηση του κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε., ανάδοχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά την παράταση εργασιών έως 23-11-2011, λόγω των εμποδίων από τις αντιρρήσεις των ιδιοκτητών και της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/07/2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναφέρει:
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 14159 / 2011 αίτηση του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, αναδόχου του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π. Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία»
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π. Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία»
Τα στοιχεία του έργου είναι:
Μελέτη: 61 / 2010 της Τ. Υ.
Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 13722 / 23-09-2010
Προθεσμία περαίωσης έργου: 6 μήνες (23-03-2011), παράταση έως 23-07-2011
Πηγή χρηματοδότησης: Έσοδα Δήμου (από ρυμοτομία)
Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 30-7323.10
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 279.487,08 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ποσό συμφωνητικού: 211.319,50 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ανάθεση: Δημοπρασία (148 / 2010 Απόφαση Δ.Ε.)
Επιβλέποντες έργου: Β. Παπαβασιιλείου
Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π. Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» σύμφωνα με την 61 / 2010 μελέτη, χωρίς αναθεώρηση τιμών, μέχρι 23-11-2011, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου Δημητρίου Βενιζέλου και συγκεκριμένα, λόγω των εμποδίων από τις αντιρρήσεις των ιδιοκτητών και της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Ο Υπάλληλος της Τ.Υ.
Β. Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχαν. ΠΕ3 Ο Δήμαρχος
& Ειδική Εντολή
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Γεωργία Μαστέλλου
Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΠΕ6
Κατόπιν ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» της αριθ. 61/2010 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου , την 23η-11-2011, σύμφωνα με την από 21-07-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 345/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-7-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email