344/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ορθή επανάληψη

-ως προς τον ΚΑ 02.70.7331.005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 344/2020   θέμα ε’: Αποδοχή της 198.1.1/2020 (6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,  για την Ένταξη του  Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 23/11/2020 εισήγηση  του Τμήματος  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ,που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

Α)           Την υπ’ αριθμ. 89/2020 (ΑΔΑ:ΨΘΖ8Ω1Θ-Π6Γ) Απόφαση Δ.Σ. περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020  του Πράσινου Ταμείου.

Β)            Την υπ’ αριθμ. 90/2020 (ΑΔΑ:ΨΟ9ΤΩ1Θ-ΩΤΞ) Απόφαση Δ.Σ. περί κάλυψης από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020  του Πράσινου Ταμείου.

Γ)            Την με αρ. πρωτ. Πράσινου Ταμείου 2020-004133/25.06.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Σικυωνίων προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», συνολικού προϋπολογισμού: 675.000,00 €, η οποία απαρτίζεται από ένα και μοναδικό υποέργο με στοιχεία :

Τίτλος Υποέργου              «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου»,

Προϋπολογισμός             675.000,00 € (544.354,84€ + 130.645,16€ Φ.Π.Α. 24%),

Το υποέργο είναι κατασκευαστικό – εργολαβία και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η δε επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.

Δ)           Την Αρ. 198.1.1/2020 (ΑΔΑ:6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του  Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για:

την αποδοχή της με Αρ. 198.1.1/2020 (ΑΔΑ:6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του  Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 313.970,00 € .

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της υλοποίηση του Έργου.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 23/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 1.1/2020 (6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου,
  • την από 23/11/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
  • το από 23/11/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Αποδέχεται την 198.1.1/2020 (6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του  Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 313.970,00 € .

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της υλοποίηση του Έργου.

 

Δ. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

τεχνικό  πρόγραμμα -Νέο Έργο-

ΚΑ 02.70.7331.005

Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ

(Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2019}

 

 

€   313.970,00

 

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον      Κ.Α.  06.00.1329.003  «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019} για την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ”» νέα πίστωση ποσού  313.970,00€ Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

313.970,00€

Στον Κ.Α. 02.70.7331.005 των εξόδων «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 313.970,00€ προερχόμενη από (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}.

 

Ε. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 344/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email