343/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

343/2022

  21ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 134/2022 Διαταγής Πληρωμής

του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Κωνσταντίνας Γεωργούλια που αναφέρει ότι «…. Προκύπτει πως η υπ’ αριθμ. 134/2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου θεμελιώνεται σ’ έγγραφα που αποδεικνύουν απαίτηση ορισμένη που δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή , έχει δε εκδοθεί από το αρμόδιο δικαστικό όργανο. Κατόπιν τούτων, η άσκηση ένδικων μέσων κατ’ αυτής μόνο έξοδα δύναται να επιφέρει στο Δήμο Σικυωνίων, κι εξ αυτού του λόγου δε συνίσταται».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 134/2022 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • την 319/2022 (ΩΔΜΓΩ1Θ-ΓΨΥ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 134/2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, λαμβανομένης υπ’ όψιν, της ως άνω γνωμοδότησης .

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 343/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email