343/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 343/2021   18ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 03/11/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 7/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
  • το από 03/11/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2021, ως κάτωθι:

 

1. Διαμόρφωση Κοιμητηρίων -Κατάργηση έργου-

€      60.000,00

2. Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   -Νέο έργο-

€     22.320,00

3. Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ

του Δήμου Σικυωνίων 

-Νέο έργο-

€     22.320,00

4. Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

του Δήμου Σικυωνίων            

-Νέο έργο-

€     20.000,00

 

 

 

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ 1. ΚΑ 02.45.7326.002 με   τίτλο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων»  ποσού 60.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη)  την  καταργούμε.
  2. ΚΑ 02.45.6271 με   τίτλο   «Ύδρευση Κοιμητηρίων»  ποσού 6.201,04€ προερχόμενο από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη) μειώνουμε κατά 4.640,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.561,04€
Μεταφέρει το ποσό των  64.640,00€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Στον ΚΑ 02.45.7326.003 με   τίτλο «Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» ποσό  22.320,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη  από Ιδίους Πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη).
  ❷ Στον ΚΑ 02.45.7326.004 με   τίτλο «Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» ποσό  22.320,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη  από Ιδίους Πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη).
  ❸ Στον ΚΑ 02.45.7326.005 με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» ποσό  20.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη  από Ιδίους Πόρους (Ανταποδοτικά Τέλη).

 

 

Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ 1. ΚΑ 02.70.6262.004 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των  12.499,20€   μειώνουμε κατά 5.505,60€  προερχόμενο από ιδίους πόρους  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.993,60€ (όσο και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
  2. ΚΑ 02.70.6262.005 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   18.123,84€    μειώνουμε κατά 7.311,04€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.812,80€ (όσο και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
  3. ΚΑ 02.70.6262.006 με τίτλο   «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   18.079,20€    μειώνουμε κατά 11.941,20€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.138,00€ (όσο και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
Μεταφέρει τα παραπάνω ποσά 5.505,60 + 7.311,04  + 11.941,20 = 24.757,84€

στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

ΑΠΟ 4. Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411,12 – 67.208,14 +22.411,64  – 2.000,00 – 7.247,83 – 2.922,47 – 22.411,64 + 5.000,00 – 8.000,00 + 34.503,62 + 24.757,84€)  60.294,14€  μειώνουμε κατά  60.294,14 €  αναλυτικά όπως παρακάτω, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €
Μεταφέρει το ποσό των  60.294,14 € από το αποθεματικό

στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Κ.Α. 02.70.6262.022 με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  12.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❷ ΚΑ 02.70.6262.023 με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  12.000,00€    δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❸ ΚΑ 02.70.6262.024 με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  12.000,00€    δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❹ Κ.Α. 02.30.6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  πίστωση ποσού 12.400,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.
  ❺ ΚΑ 02.30.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό 11.894,14€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ προερχόμενο από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό των 9.787,67€  και από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό των 15.012,33€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 36.694,14 €  προερχόμενο από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό των 9.787,67€  και από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό των 15.012,33€  και από ιδίους πόρους με ποσό των 11.894,14€  .

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 343/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email