343/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 343/2020   θέμα δ’: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων (e-Pass) μέσω πομποδέκτη.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 26/11/2020 εισήγηση  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

 

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην υλοποίηση της αρίθμ. 305/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 12237/25-11-2020 Απόφασης Δημάρχου περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας]», και σε συνδυασμό με το ότι για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική  Επιτροπή :

 

  1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσιοκάρα, ποσού 1.499,05 € και σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6411.001 με τίτλο «Ηλεκτρονική Πληρωμή Διοδίων ΟΛΥΜΠΙΑ-PASS για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας» .
  2. Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 1.499,05 € για την υλοποίηση της αρίθμ. 305/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 12237/25-11-2020 Απόφασης Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η παροχή υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Απόφαση (ΑΔΑ: 61Γ2ΧΩ1Θ-63Κ9) και (ΑΔΑΜ: 20AWRD007714543 2020-11-25)  και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Δυνάμει Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής 261/2020.

 

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   26  Νοεμβρίου  2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 

και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσιοκάρα,  ποσού 1.499,05€ και σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6411.001 με τίτλο «Ηλεκτρονική Πληρωμή Διοδίων ΟΛΥΜΠΙΑ-PASS για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας» .

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ως άνω ποσό για την  υλοποίηση της αρίθμ. 305/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 12237/25-11-2020 Απόφασης Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η παροχή υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Απόφαση (ΑΔΑ: 61Γ2ΧΩ1Θ-63Κ9) και (ΑΔΑΜ: 20AWRD007714543 2020-11-25)  και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 343/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email