343/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                ορθή επανάληψη                                                                                                                                                                                                            

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 29ης/4-9-2018  ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 343/2018

Περίληψη :
Ανάκληση της αριθ. 475/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και λήψη νέας   .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.9248/4-9-2018  έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κελλάρη Ιωάννα 6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός  Παύλος
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος 15.Μαυραγάνη Κυριακή 16.Φιακάς Παναγιώτης
17.Αλεξόπουλος Βασίλειος 18.Θελερίτης Γεώργιος 19.Μπούρης Ευάγγελος 20.Κουτρέτσης Σπυρίδων
21.Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Λαλιώτης Γεώργιος 23.Πανάγου Αθανάσιος 24.Γεώργας Χρήστος
25.Κελλάρης Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος  2. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 13. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1o 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος  Λεονάρδου  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης  ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών του 1ος θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ανάκληση της αριθ. 475/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και λήψη νέας» και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών :

 

Α. Την αριθ. 68/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας  Αθλητικών Εγκαταστάσεων  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

 

Β. Την αριθ. 475/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η προαναφερόμενη απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Γ. Το με αριθ. πρωτ. 1007/19-1-2018 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ελέγχου νομιμότητας των παραπάνω αποφάσεων  στο οποίο αναφέρεται η λάθος διατύπωση του άρθρου 16 του Κανονισμού Λειτουργίας  Αθλητικών Εγκαταστάσεων  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

 

Δ.  Την αριθ.22/2018 απόφαση του Δ. Σ. με θέμα : «Ανάκληση της υπ’αριθ.  68/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΜΗΚΩΝΗ»  μετά το με αριθ. πρωτ. 1007/19-1-2018 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Δ/σης .

 

Ε. Την αριθ. 23/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας  Αθλητικών Εγκαταστάσεων  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

 

Με βάση τα παραπάνω  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • τις  αριθ. 68/2017 , 22/2018 και 23/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 • την αριθ. 475/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 • το με αριθ. πρωτ. 1007/19-1-2018 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Δ/σης  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής σύμφωνα  με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. 2. Α ν α κ α λ ε ί, την αριθ. 475/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας  Αθλητικών Εγκαταστάσεων  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

ο Δημοτικό Συμβούλιο τάσσεται με την εισήγηση του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου η οποία

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» όπως αυτός συντάχθηκε με την αριθ. 23 /2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. και έχει ως ακολούθως .

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.  «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

Πίνακας περιεχομένων

 

Άρθρο 1

Σκοπός – λειτουργία των χώρων άθλησης.

 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητα  για την εφαρμογή  των διατάξεων του κανονισμού.

 

Άρθρο 3

Αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού  Προσώπου.

 

Άρθρο 4

Ημέρες & ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Άρθρο 5

Χρήση χώρων.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα χρήσης χώρων.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων.         

 

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητών για είσοδο σε κάθε χώρο του Δημοτικού χώρου άθλησης.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις αθλούμενων: Μεμονωμένων ατόμων – Αθλητικών Συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή – Σχολικών ομάδων με υπεύθυνο καθηγητή – προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και λοιπών φορέων.

 

Άρθρο 10

Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές.

 

Άρθρο 11

Διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων.

 

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων.               

 

Άρθρο 13

Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου.

 

Άρθρο 14

Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο στίβου με ελαστικό ταρτάν.

 

Άρθρο 15

Ειδικοί όροι χρήσης σε γήπεδο με χλοοτάπητα.

 

Άρθρο 16

Προσωπικό

 

Άρθρο 17

Διάφορες γενικές διατάξεις.

 

Άρθρο 18

Τελικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

 

Ο κανονισμός  καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  άθλησης του ΝΠΔΔ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Μέσω της εφαρμογής  του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της  εγκατάστασης  άθλησης του Νομικού Προσώπου  με σκοπό:

 • Την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών.
 • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
 • Την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού.
 • Την υποστήριξη και διοργάνωση Αθλητικών, Ψυχαγωγικών, Επιστημονικών, Συνεδριακών Εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
 • Την στήριξη ειδικών κοινωνικών ομάδων με προγράμματα κοινωνικού αθλητισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον  Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»  στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
(1) Γήπεδο Ανατολικής          Τραγάνας Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τραγάνα
(1) Δημοτικό Στάδιο Κιάτου Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κιάτο

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Η  αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή  από της 07:00 έως τις 22:00. Το ωράριο λειτουργίας τους και το ειδικότερο πρόγραμμα θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και οι ώρες θα κατανέμονται ανάλογα με την εποχή και το πρόγραμμα προπονήσεων:

 

α) των σχολικών προγραμμάτων

β) των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου

γ) των αθλητικών συλλόγων (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) και

δ) των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με απόφαση του εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας  για τις ώρες λειτουργίας και παίρνει σχετική έγκριση. Χωρίς έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας λειτουργία  πέραν του ωραρίου Δημοσίων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.

 

Το πρόγραμμα λειτουργίας των αθλητικών χώρων καθορίζεται σύμφωνα με το υπάρχον προσωπικό και  μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

▪ O χρόνος λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης μπορεί να παρατείνεται – κατά περίπτωση – έως και µία ώρα μετά την 22.00, δηλαδή έως την 23.00,εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες.

▪ Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή  οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν μόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων και το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων.

▪ Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα που δεν μπορούν να γίνουν εντός του εγκεκριμένου προγράμματος λόγω δραστηριοτήτων, τότε ο συγκεκριμένος  χώρος μπορεί  να λειτούργει πριν και μετά τις ώρες λειτουργίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση εισηγείται το Δ.Σ  του  Νομικού Προσώπου  και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται:

 

√   Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.

√   Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

√   Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους

√   Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

√   Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

√   Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

√   Αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα

√   Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα.

√   Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.

 

Ακόμη μπορούν με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος στα αρμόδια όργανα του ΔΣ να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ.

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του μπορούν να κάνουν:

 

 • Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. – Ν.Π.Ι.Δ .
 • Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης)
 • Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία
 • Φυσικά Πρόσωπα

 

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του προγράμματος «αθλητισμός για όλους» του Νομικού Προσώπου.

Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

 

Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας(ομοσπονδία- σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου απευθύνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα απαντά σε κάθε αίτημα.

Η απάντηση πρέπει να δίνεται  το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα  των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου τα αθλητικά Σωματεία, που έχουν ή όχι έδρα το Δημοτικό χώρο άθλησης και τα οποία έχουν μέλη, που πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή στους χώρους άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους το αίτημα για χρήση των χώρων.

Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων υποβάλλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ  πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου εγκρίνει και κατανέμει τις ώρες χρήσης, ανά μέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα (όπου και το γνωρίζει στην αντίστοιχη ομοσπονδία που έχει υποβάλλει το αίτημα)  ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων / συλλόγων  και λαμβάνοντας υπόψη:

 

 • Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου.
 • Τα αιτήματα των αθλητικών ομοσπονδιών.
 • Την ισομερή κατανομή ωρών σε σωματεία – συλλόγους που αγωνίζονται στην ίδια

κατηγορία.

 • Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των χώρων.
 • Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για προγράμματα Άθλησης  Για Όλους (ΑΓΟ),  για μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύλλογο.
 • Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων.
 • Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη του Τμήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο του.
 • Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν το Τμήμα τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφο αίτημα χρήσης χώρων άθλησης υπεύθυνος και αρμόδιος για παραχώρηση είναι ο προϊστάμενος  του Ν.Π, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

 

Το πρόγραμμα τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π και με ευθύνη του ορίζει τις ώρες και ημέρες προπόνησης κάθε Σωματείου και διαβιβάζει την έγγραφη απόφασή του στην Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου. Ο Προϊστάμενος κάθε Γυμναστηρίου ανακοινώνει με ευθύνη του το πρόγραμμα αυτό στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προγραμμάτων .

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ

 

Για να επιτραπεί η είσοδος στις  αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει:

– κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα.

-Τα  μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.

-Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, π.χ. φόρμες, υποδήματα, μπάλες, κ.λ.π..

-Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο σύλλογος.

-Το Τμήμα και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου ή μεμονωμένων αθλούμενων.

-Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των αθλητών Συλλόγων είτε μεμονωμένων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται στις  αθλητικές εγκαταστάσεις  του Νομικού Προσώπου είναι η Αθλητική Ταυτότητα. Είναι περιουσιακό στοιχείο του Ν.Π και φέρει τα χαρακτηριστικά:

1.Επωνυμία του Ν.Π

2.Επωνυμία Αθλητικού Σωματείου

3.Ονοματεπώνυμο αθλητή(ή μεμονωμένου ατόμου)

4.Άθλημα

5.Αθλητική περίοδο: Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα Αθλητική ταυτότητα, μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον υπεύθυνο του  Τμήματος του Νομικού Προσώπου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΕΚΔΩΣΗΣ :α) ιατρική βεβαίωση β) φωτογραφία αθλούμενου γ) φωτοτυπία Δ.Α.Τ. και δ) γονική υπεύθυνη δήλωση  που επιτρέπει στον ανήλικο να γυμνάζεται με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα και ότι έχει ενημερωθεί για τις ευθύνες του ως ελεύθερος αθλούμενος.

 

Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο  και από γιατρό, με την οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι: «Ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του Νομικού Προσώπου  για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών».

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ:ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

Στις περιπτώσεις χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστες συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας:

 

– προκειμένου να έχουν πρόσβαση για άθληση στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου πρέπει να είναι κάτοχοι  αθλητικής ταυτότητας(αρθ.8)

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αθλούμενος ιατρική βεβαίωση απαιτείται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι του ζητήθηκε ιατρική βεβαίωση αλλά δεν την προσκόμισε και δεν φέρει καμία ευθύνη το Ν.Π. και οι υπάλληλοι του για οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει από την άσκησή του εντός του αθλητικού χώρου (πρόβλημα υγείας, τραυματισμός, τραυματισμός άλλου ασκούμενου, κλπ)

– πρέπει να τηρεί αυστηρά το ωράριο και να αποχωρεί από τον αθλητικό χώρο αν αυτό ζητηθεί  για ειδικό λόγο ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας.

– σε κάθε περίπτωση όλοι οι ελεύθερα αθλούμενοι γυμνάζονται με ατομική τους ευθύνη.

 

Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης και  τη χρήση των αποδυτηρίων:

▪ η ομάδα μετά το πέρας της προπόνησης έχει δικαίωμα παραμονής στον περιβάλλοντα χώρο της αθλητικής εγκατάστασης για 5΄ (πέντε) λεπτά χωρίς να παρεμποδίζει και να ενοχλεί την επόμενη προπόνηση και τη λοιπή δραστηριότητα στο γυμναστήριο.

▪ η ομάδα θα πρέπει να εγκαταλείπει τα αποδυτήρια του γυμναστηρίου 20΄ (είκοσι) λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης και 30’ (τριάντα) λεπτά μετά τον αγώνα.

▪ αθλητές και αθλήτριες (ή μεμονωμένων αθλούμενων) δεν επιτρέπεται να παραμένουν και να καθυστερούν μέσα στα αποδυτήρια χωρίς λόγο, πέραν του προκαθορισμένου.

 

Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ν.Π                                                                                             πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

 

 1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ν.Π.
 2. Οι εσκεμμένες φθορές οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε.

Αυτός που προξενεί φθορά υποχρεούται στην αποκατάστασή της. Πλέον αυτού, δύναται να επιβληθεί και ποινή προσωρινής ή οριστικής αποβολής του παραβάτη (αθλητή, προπονητή, αθλητικού παράγοντα, κ.ά.) από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο που ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή, θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου.

Αρμόδιο για την επιβολή της τιμωρίας είναι το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος  μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του.

 1. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνήθη και κατά προορισμό χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.
 2. Τα σωματεία, αλλά και όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως φθορές που διαπιστώνουν στις εγκαταστάσεις, τα όργανα και σε κάθε είδους εξοπλισμό, για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού αλλά και για την έγκαιρη διαπίστωση του τυχόν υπαιτίου της πρόκλησης.
 3. Τα σωματεία δεν δικαιούνται να προβούν σε καμία τροποποίηση των εγκαταστάσεων, προσθήκη κλπ. ούτε να απαιτήσουν μονομερώς κάτι τέτοιο από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα.
 4. Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται αναλογικά στην άμεση αποκατάστασή τους, με δικές τους δαπάνες.
 5. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, η αξία της θα αποτιμάται αμέσως από την αρμόδια υπηρεσία δια του εντεταλμένου οργάνου ή υπαλλήλου της, και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο ζημιών, όπου θα περιγράφεται η ζημιά καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος αποκατάστασης. Σε περίπτωση που το σωματείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται μονομερώς από την αρμόδια υπηρεσία και κοινοποιείται στο σωματείο μαζί με πρόσκληση για άμεση προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης, θέτοντας εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου στο Σωματείο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

 1. Κάθε αθλητικό σωματείο που διεξάγει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προπόνηση σε κάθε χώρο άθλησης, έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων του χώρου αυτού.
 2. Επίσης, στο χώρο προπόνησης, ο σύλλογος θα πρέπει να έχει στη διάθεση του όλα τα απαραίτητα όργανα π.χ. εστίες ποδοσφαίρου, φιλέ, κ.λ.π.
 3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της αθλητικής εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο το όργανο στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 4. Το προσωπικό του Τμήματος δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα, τέρματα, κ.λ.π., εκεί που ο προπονητής θέλει. Ο προπονητής του αθλητικού φορέα έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της απομάκρυνσης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης.
 5. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων– γραφείων- αποθηκών που βρίσκονται μέσα στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στους υπεύθυνους δημοτικούς υπαλλήλους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 6. Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται, σε μόνιμη βάση, χώροι της αθλητικής εγκατάστασης από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία, αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού, ώστε να τους παραχωρηθούν ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω.
 7. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και αγωνιστικών χώρων, επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης.

8.Κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα. Το Νομικό Πρόσωπο  και το προσωπικό του ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας από τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 1. Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους, θα πρέπει οι χρήστες της αθλητικής εγκατάστασης να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.
 2. Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική τους θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε είδους απορρίμματα (π.χ. μπουκάλια νερού), χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους υπάρχοντες στο χώρο κάδους απορριμμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

 1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Άδεια Αγώνα, που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών.
 2. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο.
 3. Η άδεια γνωστοποιείται εγκαίρως στο αρμόδιο Τμήμα. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια.
 4. Την ευθύνη για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων όρων για την διεξαγωγή του κάθε Αγώνα, (Διαιτητής – Γιατρός και άλλα), έχει το γηπεδούχο σωματείο.

 

 

ΑΡΘΡΟ13

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.

 

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του ωραρίου.

 

 1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
 2. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα φροντίζει να υπάρχουν στην αθλητική εγκατάσταση όλες οι προϋποθέσεις για ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις Αστυνομικές Αρχές και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορές κ.λ.π.
 3. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
 4. Κατά την διάρκεια των αγώνων, η υποχρέωση παρουσίας ιατρού – νοσηλευτή, μετά των απαραίτητων φαρμάκων, καθώς και αυτοκινήτου μεταφοράς ασθενών μετά του οδηγού αυτού, αποτελεί ευθύνη του σωματείου ή της Ομοσπονδίας. Το Νομικό Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.

Τα αποδυτήρια, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του  Νομικού Προσώπου , στον υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωματείου, εξήντα λεπτά (60′) πριν από τον αγώνα.

Υποχρέωση των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου είναι η χάραξη των γραμμών του γηπέδου, η ύπαρξη σημαιών κόρνερ, διχτύων τερμάτων, φορείου, κουβάδων με νερό, κ.α.

 

 

ΑΡΘΡΟ14

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ

(ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΡΤΑΝ)

-Απαιτείται άδεια του αγώνα

– Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα (εμπόδια, βατήρες, στρώματα, σφαίρες, ακόντια, κοντάρια, στυλοβάτες, πήχεις, κλπ) παραδίδονται από τις αποθήκες του Σταδίου και τον αρμόδιο υπάλληλο µε κατάσταση στον υπεύθυνο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ µε την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο.

– Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.

– Σε περίπτωση που οι αγώνες διεξάγονται από σωματείο, την ευθύνη για τα ανωτέρω έχει το σωματείο, το οποίο και πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο αρμόδιο Τμήμα του Ν.Π  πριν τη διεξαγωγή του αγώνα το εξουσιοδοτημένο από το σωματείο πρόσωπο που θα φέρει την ευθύνη για την παραλαβή και επιστροφή των οργάνων και των υλικών διεξαγωγής των αγώνων.

Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού του Ν.Π.

Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, είναι ευθύνη του Ν.Π και γίνονται παρουσία υπεύθυνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.

Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν είναι ευθύνη του Ν.Π.

– Η είσοδος και η έξοδος προς και από το στίβο γίνεται από συγκεκριμένες εισόδους / εξόδους.

– Απαγορεύεται η χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για τρέξιμο ή ασκήσεις από αθλητές και αθλούμενους(στίβου). Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί κατόπιν ειδικής άδειας από το αρμόδιο Τμήμα του Ν.Π  για εξαιρετικές περιπτώσεις (αθλητές εθνικών ομάδων, αποθεραπεία μετά από τραυματισμό, κ.α.) και κατόπιν γραπτού αιτήματος.

– Κατά τις ώρες κοινού (που ορίζονται με απόφαση του Ν.Π) οι αθλούμενοι έχουν πρόσβαση στον στίβο   αλλά σε συγκεκριμένους διαδρόμους που ορίζονται σύμφωνα με τις γενικότερες ανάγκες του προγράμματος .

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

 

– Η χρήση του γηπέδου για προπόνηση από  ομάδες με  έδρα τους  το Δ.Γ. Κιάτου γίνεται έως  δύο φορές την εβδομάδα, σε μη συνεχείς μέρες,  και  έναν αγώνα.

– Κατά την διάρκεια των προπονήσεων οι ομάδες ποδοσφαίρου, για ασκήσεις τακτικής και εκπαιδευτικό δίτερμα μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου ενώ για τις ασκήσεις φυσικής κατάστασης , δύναμης, συναρμογής κλπ χρησιμοποιούν τον βοηθητικό  χώρο (πίσω από την νότια εστία) αλλά και περιφερειακά έξω από τις γραμμές που ορίζουν τον αγωνιστικό χώρο.

– Η προπόνηση του τερματοφύλακα δεν γίνεται μπροστά από τις εστίες αλλά στον βοηθητικό χώρο (όπως έχει οριστεί παραπάνω) με χρήση της κινητής εστίας και σε διαφορετικό σημείο κάθε φορά, ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η φθορά του χλοοτάπητα.

– Με βροχή ή προλογισθείσα βροχή και γενικός σε συνθήκες υψηλής υγρασίας η χρήση του γηπέδου απαγορεύεται λόγο αυξημένου κινδύνου φθοράς του χλοοτάπητα.

-Σε προγραμματισμένη ή έκτατη συντήρηση δεν διεξάγονται προπονήσεις ή αγώνες για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου οφείλει για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, φροντίζει για την ασφαλή άθληση των αθλουμένων, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική δυσλειτουργία.
 2. Τα απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστημα δύο μηνών και στη συνέχεια παραδίδονται με απόδειξη στο αστυνομικό τμήμα.
 3. Το αρμόδιο τμήμα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια χρημάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας.
 4. Η συμπεριφορά των εργαζομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κόσμια και φιλική προς τους χρήστες του αθλητικού χώρου, να μεριμνούν για την καθαριότητα και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα στην προϊστάμενη αρχή.
 5. Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το Δ.Σ του Ν.Π ανάλογα με τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης.
 6. Υπάλληλοι Δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.
 7. Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

▪Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήμισης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και λειτουργούν μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων.

▪Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ) κλειδιά έχει το προσωπικό του Νομικού Προσώπου .

▪Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται μόνιμα χώροι του ΝΠΔΔ  από Συλλόγους, κ.λπ. υποχρεούνται οι φορείς αυτοί να ελευθερώσουν μέσα σε ένα μήνα από την Δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας τους χώρους που χρησιμοποιούν με ευθύνη του Προέδρου  του Νομικού Προσώπου.

▪Το κάπνισμα και η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών  απαγορεύεται  σε όλους τους κλειστούς χώρους της αθλητικής εγκατάστασης.

▪Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.

▪Για τις διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους ισχύει ότι προβλέπει ο αθλητικός νόμος.

 

Ο κανονισμός αυτός έγινε με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, των προπονήσεων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων.

– Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού σωματείου και των μεμονωμένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση.

– Ο παρών κανονισμός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλουμένων και η γνώση του περιεχομένου αποτελεί υποχρέωσή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κάθε θέμα που αναφέρεται στην λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης του Νομικού Προσώπου και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του   Νομικού Προσώπου.

 

Όλοι οι χρήστες, επισκέπτες και οι θεατές της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  343/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 4.09.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email