342/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

342/2022

  20ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης- μετά την 5/14-06-2022 απόφαση της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 (κ.κ. ΣΑΛΩΝΙΚΗ).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Κωνσταντίνας Γεωργούλια που αναφέρει ότι «…. η απόφαση της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 ελήφθη σε χρόνο μεταγενέστερο του ορισθέντος στην §3 του άρθρου 152 ν.3463/2006 κι ως εκ τούτου θεμελιώνεται λόγος περί της άσκησης κατ’ αυτής ένδικων μέσων. Ο Δήμος Σικυωνίων φέρει κάθε ένομο προς τούτο συμφέρον καθ’ ότι η ως άνω απόφαση συμπαρασύρει την υπ’ αρίθμ. 424/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 3/14-06-2022 (5/Πρακτικό) απόφαση της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 αναφορικά με προσφυγή των Μαρίας & Ευαγγελίας Σαλωνίκη κατά της 47150,40274/28-3-22 απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • την 283/2022 (ΨΝ1ΧΩ1Θ-2ΦΗ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • την 424/2021 (ΩΝΝΝΩ1Θ-4ΙΦ) απόφαση ΟΕ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων, στα αρμόδια δικαστήρια, κατά της υπ’ αριθμ. 3/14-06-2022 (5/Πρακτικό) απόφασης της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 αναφορικά με προσφυγή των Μαρίας & Ευαγγελίας Σαλωνίκη κατά της 47150,40274/28-3-22 απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που συμπαρασύρει και την 424/2021 απόφαση ΟΕ .

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αμοιβής δικηγόρου, για την άσκηση της προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 342/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email