342/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 342/2020   θέμα γ’: Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης της Κοινότητας Καισαρίου Δήμου Σικυωνίων, από τη γεώτρηση (Μπρίμιζα)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 23/11/2020 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το πεδίο κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11.03.2020) και συγκεκριμένα «….κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»
 2. Την με Α.Π. 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ:60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου, την με Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, την με αρ. πρωτ. 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ1-51Τ)  2η Τροποποίηση Πρόσκλησης και με την με αρ. πρωτ.  2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ) 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι : Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και  οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 3. Την υπ’ αριθμ. 16/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση “Μπρίμιζα” στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 2.079.970,00€ (1.677.395,16€ + 402.574,84€ ΦΠΑ), η οποία  αφορά στην κατασκευή συλλογικού αρδευτικού έργου, με δίκτυα σωλήνων υπό πίεση, για την άρδευση  εκτάσεων στην  Κοινότητα Καισαρίου, της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.
 4. Το με Α.Π.: 618/17.11.2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ – ΔΠΠ-Η / Περιοχή Κορίνθου / Πρακτορείο Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με το οποίο η αναλογούσα συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στις δαπάνες για την «Ηλεκτροδότηση Γεώτρησης και Αντλιοστασίων  για την Άρδευση της Κοινότητας Καισαρίου» ανέρχεται σε 120.030,00€ (96.798,39€ + 23.231,61€ ΦΠΑ).
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου και όπως αυτή τροποποιήθηκε, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και δη στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 3.1 : «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης:       «Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης της Κοινότητας Καισαρίου Δήμου Σικυωνίων, από τη Γεώτρηση “Μπρίμιζα”»

Προϋπολογισμός:       2.200.000,00 €

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από δύο (02) Υποέργα  : 

 • Υποέργο 1: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση “Μπρίμιζα” στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων»,

       προϋπολογισμού : 2.079.970,00€ (1.677.395,16€ + 402.574,84€ ΦΠΑ 24%)

 • Υποέργο 2: «Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων και Γεώτρησης “Μπρίμιζα” για την Άρδευση της Κοινότητας Καισαρίου»,

προϋπολογισμού : 120.030,00€ (ΦΠΑ 24%).

 

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)  η σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Στήριξης της Προτεινόμενης Πράξης καθώς και την υποβολή των υπολοίπων συνοδευτικών στοιχείων – δικαιολογητικών αυτής.

β)   η υποβολή του αιτήματος μετά των απαιτούμενων συνημμένων : ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης, ελέγχου νομιμότητας ανάληψης ή/και τροποποίησης νομικής δέσμευσης, αιτήματος πληρωμής αναδόχου και διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξης.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 

 1. Τη λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση “Μπρίμιζα” στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 € (1.774.193,55€ + 425.806,45€), στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης «Αρδευτικό Έργο Κοινότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο  «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση “Μπρίμιζα” στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού π/υ 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€) στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

Γ. Ορίζει τη κα Αμαλία Χήτα, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, ως υπεύθυνης της ως άνω Πράξης .

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 342/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email