342/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 47ο/06-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 342/2018

 

Περίληψη: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12194/02-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
  Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
  Μυττάς Ιωάννης    
  Ζάρκος Δημήτριος    
  Μπουζιάνη Βασιλική    
  Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

ημερησίας διάταξης

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλοςεισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. Το υπ’ αριθμ. Ε18/340 – 09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.
 1. Tην υπ’ αριθμ. 320/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨΑΗΩ1Θ-ΚΨΟ), με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου, κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση καθώς και
 2. Την από 01.11.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
  • τις διατάξεις του άρθρου 102 περί νομικής στήριξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Ν. 4483/2017,
  • την από 01.11.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου καθώς και
  • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισηςτου πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου του Γερασίμου,τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κας Μαρίνας Καλλιανιώτη, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της05ης-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ., οπότε και πρόκειται να συζητηθούν τα όσα αναφέρονται στο απόΕ18/340 – 09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας δικασίμου και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικίσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 40.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 342/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-11-2018

Print Friendly, PDF & Email