341/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

341/2022

  19ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (32) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Υπηρεσιακά σημειώματα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.1069/21-9-22 ΚΗΙ-5504 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 21/9/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.1071/23-9-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 26/9/22, 27/9/22, 29/9/22, 30/9/22, 1/10/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.1073/23-9-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 26/9/22, 27/9/22, 29/9/22, 30/9/22, 1/10/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.1075/23-9-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- 26/9/22, 27/9/22, 29/9/22, 30/9/22, 1/10/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.1077/23-9-22 ΚΗΗ-2936 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- 26/9/22, 27/9/22, 28/9/22, 29/9/22, 30/9/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.1079/23-9-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 27/9/22, 30/9/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.1081/23-9-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 26/9/22, 27/9/22, 28/9/22, 29/9/22, 30/9/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.1083/26-9-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 26/9/22, 27/9/22, 28/9/22, 29/9/22, 30/9/22, 1/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
9. ΥΣ.1085/26-9-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 26/9/22, 27/9/22, 28/9/22, 29/9/22, 30/9/22, 1/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.1087/26-9-22 ΚΗΗ-5482 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- 26/9/22, 27/9/22, 28/9/22, 29/9/22, 30/9/22, 1/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.1089/26-9-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- 26/9/22, 27/9/22, 28/9/22, 29/9/22, 30/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.1091/26-9-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 27/9/22, 30/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
13. ΥΣ.1093/26-9-22 ΚΗΙ-5504 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 27/9/22

ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-28/9/22, 29/9/22, 30/9/22.

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.1095/26-9-22 ΚΗΗ-2917 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-  27/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.1097/27-9-22 ΚΗΗ-5483 ΣΙΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-  27/9/22. ΑΘΗΝΑ

(ΥΠΕΣ)

μεταφορά εγγράφων
16. ΥΣ.1099/27-9-22 ΚΗΗ-2917 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-  28/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.1101/27-9-22 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 28/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
18. ΥΣ.1103/28-9-22 ΚΗΗ-5483 ΣΙΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-  29/9/22. ΑΘΗΝΑ

(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

μεταφορά Δημάρχου
19. ΥΣ.1105/28-9-22 ΚΗΙ-5504 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 29/9/22.

ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-30/9/22.

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.1107/29-9-22 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ- 29/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.1109/29-9-22 ΚΗΗ-5489 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 30/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
22. ΥΣ.1111/29-9-22 ΚΗΗ-5460 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ- 30/9/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.1113/30-9-22 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 3/10/22, 4/10/22, 5/10/22, 6/10/22, 7/10/22, 8/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.1115/30-9-22 ΚΗΗ-5460 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ- 3/10/22, 4/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
25. ΥΣ.1117/30-9-22 ΚΗΗ-5482 ΘΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- 3/10/22, 4/10/22, 6/10/22, 7/10/22, 8/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
26. ΥΣ.1119/30-9-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 3/10/22, 4/10/22, 6/10/22, 7/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
27. ΥΣ.1121/30-9-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 3/10/22, 6/10/22.

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-4/10/22, 5/10/22, 7/10/22.

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
28. ΥΣ.1123/30-9-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ- 3/10/22, 4/10/22, 5/10/22, 6/10/22, 7/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
29. ΥΣ.1125/30-9-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 3/10/22, 4/10/22, 5/10/22, 6/10/22, 7/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
30. ΥΣ.1127/3-10-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 4/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
31. ΥΣ.1129/3-10-22 ΚΗΥ-2211 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 4/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
32. ΥΣ.1131/3-10-22 ΚΗΗ-5489 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 5/10/22. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 341/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email