341/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 341/2017

Περίληψη :

Συμψηφισμός δαπάνης του μισθωτή δημοτικού ακινήτου κ. Γεωργίου Χασούρου με οφειλές του προς το Δήμο Σικυωνίων.  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Oυδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συμψηφισμός δαπάνης του μισθωτή δημοτικού ακινήτου κ. Γεωργίου Χασούρου με οφειλές του προς το Δήμο Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ. πρωτ. 15131/14.09.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Με την υπ’ αριθ. 11995/24-7-2017 αίτησή του προς το Δήμο μας, ο Γεώργιος Χασούρος του Νικολάου, μισθωτής ακινήτου μας επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Μετ. Σωτήρος στο Κιάτο (κληρονομιά Άννας Τσουτσάνη), ζήτησε όπως συμψηφισθεί με οφειλόμενα ενοίκια του, το ποσό των € 250,00 (διακόσια πενήντα ευρώ), στο οποίο υπεβλήθη για υποχρεωτική αλλαγή του ηλεκτρολογικού πίνακα του συγκεκριμένου ακινήτου, κατόπιν σχετικής υποδείξεως του ΔΕΔΔΗΕ. Προς το σκοπό αυτό, προσκόμισε στην υπηρεσία μας σχετικά τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών του ιδιώτη ηλεκτρολόγου Νεκτάριου Κωσταρίδη.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποίησε στο συγκεκριμένο χώρο, πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες στο εν λόγω ακίνητο καθώς και το εύλογο της πραγματοποιηθείσας δαπάνης.

Κατόπιν αυτού και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επεμβάσεις τέτοιου είδους που αφορούν την ασφάλεια του κτηρίου και τη λειτουργικότητα του, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, παραμένουν δε επ’ ωφελεία του ακινήτου και μετά την ενδεχομένη αποχώρηση του μισθωτή από αυτό, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το ποσό των € 250,00 στο οποίο υπεβλήθη ο ανωτέρω Γεώργιος Χασούρος του Νικολάου, συμψηφισθεί με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • της με αρ. πρωτ. 15131/14.09.2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Θελερίτη Γ. καθώς και της Μαυραγάνη Κ. η οποία ψήφισε λευκό.

Εγκρίνει το συμψηφισμό δαπάνης ύψους 250,00€ του μισθωτή κ. Γεωργίου Χασούρου του δημοτικού ακινήτου επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Μετ. Σωτήρος στο Κιάτο (κληρονομιά Άννας Τσουτσάνη), με τις οφειλές ενοικίων προς το Δήμο Σικυωνίων.  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 341/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email