341/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 341/2016

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 01/2016 απόφασης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κλημεντίου «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα: Έγκριση της αρ. 01/2016 απόφασης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κλημεντίου «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κλημεντίου «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» η οποία έχει ως εξής:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ                     Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ -ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), οικ. έτους 2015.

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 14 του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ -ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

                       

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ

                        ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)

                        ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                        ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τον Πίνακα Απολογιστικών στοιχείων, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ) οικ.έτους 2015, όπως αυτός απεστάλη από την Δ/νση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ  
Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)  
1 Επιχορήγηση έτους 2015 25.839,76  
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 30,00  
3 Χρηματικό Υπόλοιπο 62.953,71  
  Γενικό Σύνολο Εσόδων 88.823,47  
ΕΞΟΔΑ
Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό (σε €)
1 Τροφοδοσία 12.710,14
2 Μισθοδοσία 25.706,93
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0,00
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 2.902,05
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 0,00
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0,00
7 Καύσιμα 0,00
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0,00
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 1.546,62
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0,00
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0,00
12 Απρόβλεπτα 0,00
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 12.235,80
14 Αμοιβές Δ/κών Συβμουλίων 0,00
15 Άλλα έξοδα 0,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 55.101,54
           

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει τον Απολογισμό, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), οικ. Έτους2015, ο οποίος εμφανίζει :

1ΕΣΟΔΑ

Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)
1 Επιχορήγηση έτους 2015 25.839,76
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 30,00
3 Χρηματικό Υπόλοιπο 62.953,71
  Γενικό Σύνολο Εσόδων 88.823,47
ΕΞΟΔΑ
Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό (σε €)
1 Τροφοδοσία 12.710,14
2 Μισθοδοσία 25.706,93
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0,00
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 2.902,05
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 0,00
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0,00
7 Καύσιμα 0,00
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0,00
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 1.546,62
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0,00
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0,00
12 Απρόβλεπτα 0,00
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 12.235,80
14 Αμοιβές Δ/κών Συβμουλίων 0,00
15 Άλλα έξοδα 0,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 55.101,54

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 1/2016.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                                          

                                                                                                                               1.   ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                    2. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

ομόφωνα:

Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

κατά πλειοψηφία:Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

Εγκρίνει ως έχει την αρ. 01/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κλημεντίου «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 341/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email