340/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 340/2020   θέμα α’: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 24/11/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/11/2020

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.278,48€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).

Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Την αριθ. 24/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.

Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί  «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Την αριθμ. 392/2020 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.

Την με αριθμό 327/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 24/2020 μελέτης και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.

Την αριθμ. πρωτ. 11602/10-11-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007619822 2020-11-10.

Την αριθ. 11607/10-11-2020 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ7ΕΝΩ1Θ-2ΕΒ) και σε 1 τοπική εφημερίδα.

Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν  αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.

Την κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 24-11-2020 και ώρα 9:44 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 12179/24-11-2020, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.

Η Επιτροπή την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών που όριζε η διακήρυξη (ώρα 10:00 π.μ.), αφού διαπίστωσε ότι δεν προσήλθε άλλος διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά και δεν παραδόθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές, κήρυξε τη λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Εν συνεχεία προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών της ανωτέρω εταιρείας και προχώρησε στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΥΔ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατάσταση με τις επωνυμίες των προσφερόμενων ειδών ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ανωτέρω εγγράφων, κρίνει ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» είναι πλήρη και η Τεχνική Προσφορά της πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 24/2020 μελέτης και της αριθμ. πρωτ. 11602/10-11-2020 Διακήρυξης, και την κρίνει αποδεκτή.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφασίζει την συνέχιση της δημοπρασίας και την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.».

Η Οικονομική προσφορά της έχει ως εξής:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ. Μ. (€)   (Προμήθεια, μεταφορά, χρήση αντλίας) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Κιάτο, Διμηνιό, Μούλκι, Κ. Διμηνιό, Πάσιο, Αρχαία Σικυώνα 44114000-2 Μ3 80,00 (57+5+4)= 66,00 5.280,00
2 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Σούλι, Κρυονέρι, Παραδείσι, Γονούσα, Τιτάνη, Μποζικά 590,00 (57+12+5)= 74,00 43.660,00
3 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Μεγάλο Βάλτο, Μικρό Βάλτο, Λαλιώτη 90,00 (57+13+

5)= 75,00

6.750,00
4 Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 για Βελίνα, Κλημέντι, Καίσαρι 50,00 (57+16+8)= 81,00 4.050,00
    Συνολική αξία υλικών (€) : 59.740,00
                    ΦΠΑ (24%) (€) : 14.337,60
Συνολική Δαπάνη (€) : 74.077,60

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της, ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ότι η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων», την εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κόρινθο, στην οδό Δαμασκηνού 35, Τ.Κ. 20131, με Α.Φ.Μ. 094084288, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741073330/2741024804, έναντι ποσού 59.740,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 74.077,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2020»
 • την 299/2019 (6ΕΨΡΩ1Θ-1Β0) απόφαση ΟΕ «Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, έτους 2020»
 • την 252/2020 (ΩΡ80Ω1Θ-ΤΛΜ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης.
 • την 212/2020 (ΨΨΓΧΩ1Θ-Ε31) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 176989/16.10.20 (Ψ4ΘΡΟΡ1Φ-ΛΝΙ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 278,48€ (59.902,00 +14.376,48 ΦΠΑ 24%), με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/06.11.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ007603159 2020-11-06.
 • Την υπ’ αριθμ. 392/11425/06.11.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:6Ι0ΞΩ1Θ-Ω33 & ΑΔΑΜ:20REQ007604052 2020-11-06.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.64.6662.008 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 74.400,00€ με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • την 327/2020 (Ω01ΡΩ1Θ-ΥΛΞ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 11602/10-11-2020 (20PROC007619822 2020-11-10) διακήρυξη ,
 • την 11607/10-11-2020 (Ψ7ΕΝΩ1Θ-2ΕΒ) περίληψη διακήρυξης,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • την 12179/24-11-2020 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.»
 • το ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.Εγκρίνει το από 1ο/24.11.2020 πρακτικό ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Δ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  (CPV:44114000-2) την κάτωθι εταιρεία, έναντι ποσού 59.740,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 74.077,60€.

«ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» έδρα: Δαμασκηνού 35,

Τ.Κ. 20131-Κόρινθος

ΑΦΜ: 094084288
ΔΟΥ : Κορίνθου
2741073330/2741024804

 

«ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κόρινθο, στην οδό, με Α.Φ.Μ., ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ:,

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 340/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email