340/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 340/2018

Περίληψη : Παράταση της αριθ. 18205/2017 Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας»  

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27-8-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 22ο

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση της αριθ. 18205/2017 Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ.πρωτ.18205/2017 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας»,  

Β. Το αριθ.8043/31-7-2018 έγγραφο της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. περί αποδοχής της παράτασης της εν λόγω σύμβασης .έως την 30-11-2018 .

Γ. Το από 31 -07-2018 Πρακτικό Γνωμοδότησης Παράτασης Σύμβασης Προμηθειών, της Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4416/2016 το οποίο έχει ως εξής:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο   3107 – 2018

    

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου δυνάμει της αριθ. 479/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4416/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Μακαβέλου Πηνελόπη υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

3/ Τρίγκα Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 18205/2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας», συνολικού ποσού 21.003,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. 1.Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. 2.Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 1. 3.To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  

       Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. 4.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε  

       ισχύει ή τροποποιείται.

 1. 5.Την αριθ. 41/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 6.Το άρθρο 6 της αριθμ. 41/2017 μελέτης σύμφωνα με την οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τέσσερεις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου».
 1. 7.Την με αριθ. 18136/30-10-2017 προσφορά της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω μελέτης.
 1. 8.Την αριθ. 253/2017 απόφαση Δημάρχου η οποία αναθέτει απευθείας την ανωτέρω προμήθεια στην

     «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 1. 9.Την αριθ. 18205/2017 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 1. 10. Το αριθ. 7974/30-07-2018 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 18205/2017 σύμβασης.
 1. 11. Το αριθ.8042/31-07-2018 έγγραφο της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. 18205/2017 σύμβασης μέχρι 30-11-2018.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την παράταση της αριθ. 18205/2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι τέσσερεις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και 30-11-2018, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ. αριθ. 41/2017 μελέτης, με την σύμφωνη γνώμη της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 31 Ιουλίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     1/ Μακαβέλου Πηνελόπη

     2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω

3/ Τρίγκα Ευαγγελία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 41/2017 μελέτη της Τ.Υ.
 • την με αριθ.πρωτ.18205/2017 Σύμβαση ,
 • το αριθ.8042/31-7-2018 έγγραφο της ΛΑΡΣΙΝΟΣΑ.Ε.
 • το από 31 -07-2018 Πρακτικό Γνωμοδότησης Παράτασης Σύμβασης Προμηθειών,της αρμόδιας Επιτροπής
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Εγκρίνει,την παράταση της αριθ. 18205/2017 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας», μέχρι τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και την 30-11-2018,   σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ. 41/2017 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Σικυωνίων και την σύμφωνη γνώμη της «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Σικυωνίων .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 340/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email