34/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   34/2023

Περίληψη: Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων . 

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

12ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των Πωλητών Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 1-2-2023 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων ,  η οποία έχει ως ακολούθως:

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   01-02-2023

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

Θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι στην παρ. 2 άρθρο 51 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ. 207 Α’) (συν. 1) αναφέρεται ότι: «Με απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών:

α) μεταξύ τους,

β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων,

γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων,

δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες,

ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και

στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές».

 

Κατόπιν τούτων λόγω του ότι ο Δήμος μας δεν έχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου οπότε δεν είναι εφικτή η εκπόνηση χωροταξικής μελέτης, εισηγούμαστε τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο ως κάτωθι:

α) μεταξύ τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, και

στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα ,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, τις  ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης Πωλητών στο Στάσιμο

Εμπόριο ως κάτωθι:

 

  • Η θέση  μεταξύ  πωλητών στάσιμου εμπορίου, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα

              (50) μέτρων.

 

  • Από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων η θέση στάσιμου εμπορίου,  δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

 

  • Η θέση από σταθμούς εξυπηρέτησης επιβατών αστικού, προαστιακού σιδηρόδρομου και

              υπεραστικών λεωφορείων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

 

  • Από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες

               η θέση στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,

 

  • Από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, και Κέντρων Υγείας,  δεν

επιτρέπεται η απόσταση  να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων,     – και

 

  • Από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές η θέση στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται

               να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου για τις δικές

του  ενέργειες

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 34/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email