34/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΔΑ:ΨΟΧΥΟΚ3Ξ-ΦΝΧ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                            

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                               

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 9/10-10-2022 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  34/2022

 

Περίληψη «Έγκριση αρχικού αιτήματος  και  διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022».

                

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Οκτωβρίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:175/04-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση   παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα  με τίτλο: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και  διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022», έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Την αρ. εγκυκλίου 3 /26-03-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων  καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες τροφίμων λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών πετρελαιοειδών, φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ακόλουθη:

 1. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος.
 2. Συντάσσεται μια ενιαία μελέτη τμηματοποιημένη είτε χωρικά είτε κατ είδος κλπ κατά την κρίση τους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε νομικού προσώπου λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο Δήμο.
 4. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων για τις δικές τους πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογισμένης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και  καταρτίζει.

Την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13(ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες, α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.

 1. Το από 14973/22-9-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαδικασία προμήθειας ειδών καθαριότητας».

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ. 4/2022  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα με αριθ. πρωτ:163/26-9-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011303298) και την διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας  για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022 με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 4/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

 

 

 

 1. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού επτά χιλιάδων τριάντα οκτώ Ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (7.038,19€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  για την προαναφερόμενη προμήθεια.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου, όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.
 1. Κοινοποίηση της παρούσας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με σκοπό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2022  και  υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

 

Ακριβές  απόσπασμα

Κιάτο  11-10-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email