34/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  13 –  12  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    34  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 2oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί   παραχωρήσεως της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας την 24ην Δεκεμβρίου 2022.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  19831/9-12-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς              (Πρόεδρος)

2.- Δημήτριος    Σώκος                  (Μέλος)

3 .-Δημήτριος    Ζάρκος                Αναπληρωματικό μέλος     της κ. Βασιλικής      Μπουζιάνη – Τσαντίλα.

4.- Ιωάννης       Σωτηρόπουλος    Αναπληρωματικό μέλος    του  κ. Νικολάου     Σκαρμούτσου.

5.- Δημήτριος    Μαστοράκης        Αναπληρωματικό μέλος    του   κ. Αντωνίου    Κατσιμπούλα.

 

 

 

                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.– Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)

2.- Σταμάτιος    Γκούμας                (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σ. Καρατζάς  Πρόεδρος Κοινότητας Στυμφαλίας

Ουδείς                                                    2.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Αργ. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα  της   ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί   παραχωρήσεως της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας την 24ην Δεκεμβρίου 2022.» ανέφερε τα εξής:

Ο  Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γκούρας,  με το  από 5-12-2022 σχετικό έγγραφό του,  μας δηλώνει ότι,  στο πλαίσιο των  χριστουγεννιάτικών εορτών 2022, θα θέλαμε να  μας  παραχωρήσετε  την πλατεία της Κοινότητας Γκούρας την 24ην  Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο για την διενέργεια Πολιτιστικής εκδήλωσης.

 

 

 

 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,   ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Γκούρας,  με την από   7-12- 2022 απόφασή του,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ενέκρινε  την παραχώρηση της  εν λόγω  Πλατείας,  για την διενέργεια Πολιτιστικής Εκδήλωσης στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το  από 5-12-2022 σχετικό έγγραφο του Εξωραϊστικού  Πολιτιστικού Συλλόγου Γκούρας.

 4.-   Την   υπ’ αριθ . 7-12-2022  θετική  απόφαση της Κοινότητας  Γκούρας.

5.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          O  μ  ό   φ  ω   ν   α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την παραχώρηση  της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας,  την 24ην Δεκεμβρίου 2022  στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    34 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   13-12-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email