34/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 6ης /22.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   34/2022

Περίληψη: Έγκριση του αριθ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων για  ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μποζικών

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3763/18-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Λέγγας Μάρκος 14 Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος

 

19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22. Νανοπουλος Βασιλειος    
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β

 

2. Φιακάς Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Συριάνος Κων/νος                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
4. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 9. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  2. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου)
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 14. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 15. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
16. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 17.  Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 18. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 19. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)
20. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 21. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 22. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 25. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) . .
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του αριθ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων για  ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μποζικών», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 2/2022 Πρακτικό  της εν λόγω επιτροπής το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή ορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 43/2022 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος),

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος),

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου».

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως:

 

Α)Η Χριστίνα Ζάρκου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6.347/2007 συμβολαίου δωρεάς ακινήτου της Συμβολαιογράφου της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, μ’ έδρα το Βέλο Κορινθίας, Βασιλικής Κοσσιέρη, τυγχάνει αποκλειστική κύρια, νομέας και κάτοχος κατά τον τίτλο κτήσης ενός οικοπέδου εμβαδού τριακοσίων πενήντα (350) περίπου τετραγωνικών μέτρων μετά ανωγείου οικίας εμβαδού τριάντα δύο (32) τετραγωνικών μέτρων και ισόγειας αποθήκης εμβαδού τριάντα δύο (32) τετραγωνικών μέτρων, και μετά από πρόσφατη καταμέτρηση ενός οικοπέδου εμβαδού επτακοσίων εννέα τετραγωνικών μέτρων και εννέα εκατοστών (709,09 τ.μ.) μετά ανωγείου οικίας εμβαδού ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (86 τ.μ.) και ισόγειας αποθήκης εμβαδού εβδομήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών (71,50 τ.μ.) ευρισκόμενο εντός του οικισμού της κοινότητας Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύον βόρεια με Παναγιώτη Φίλη και ήδη Δήμου Σικυωνίων, νότια με κοινοτική οδό, ανατολικά με επαρχιακή οδό Κιάτου Νεμέας και δυτικά με κληρονόμους Κωνσταντίνου Καρατζά.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως στην κοινότητα Μποζικών δεν υφίσταται πλατεία. Ο Δήμος Σικυωνίων έχει ήδη αποκτήσει ένα ακίνητο στο κέντρο του χωριού, παρ’ αυτά για τη δημιουργία σωστής πλατείας απαιτείται ν’ αποκτηθεί και άλλο όμορο ακίνητο.

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως για τη δημιουργία πλατείας βέλτιστο θα ήταν να αποκτηθεί ακίνητο α)ικανού εμβαδού, β)ευρισκόμενο στο κέντρο της κοινότητας Μποζικών και γ)εφαπτόμενο σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο για το σκοπό αυτό τυγχάνει το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας, έχει ικανό εμβαδό και εφάπτεται ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η αξία του εν λόγω ακινήτου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (46.500€).

 

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης του ακινήτου,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στην αξία του ακινήτου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Πως η ιδιοκτησία Χριστίνας Ζάρκου, ήτοι οικόπεδο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα (350) περίπου τετραγωνικών μέτρων μετά ανωγείου οικίας εμβαδού εμβαδού τριάντα δύο (32) τετραγωνικών μέτρων και ισόγειας αποθήκης εμβαδού τριάντα δύο (32) τετραγωνικών μέτρων και μετά από πρόσφατη καταμέτρηση ενός οικοπέδου εμβαδού επτακοσίων εννέα τετραγωνικών μέτρων και εννέα εκατοστών (709,09 τ.μ.) μετά ανωγείου οικίας εμβαδού ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (86 τ.μ.) και ισόγειας αποθήκης εμβαδού εβδομήντα ενός μέτρων και πενήντα εκατοστών (71,50 τ.μ.) , ευρισκόμενο εντός του οικισμού της κοινότητας Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύον βόρεια με Παναγιώτη Φίλη και ήδη Δήμου Σικυωνίων, νότια με κοινοτική οδό, ανατολικά με επαρχιακή οδό Κιάτου Νεμέας και δυτικά με κληρονόμους Κωνσταντίνου Καρατζά τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο στην ως άνω κοινότητα ακίνητο για τη δημιουργία πλατείας, αφού βρίσκεται στο κέντρο, είναι ικανού εμβαδού και εφάπτεται σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (46.500€).

Κιάτο, 16.03.2022

Τα Μέλη της Επιτροπής

Γεώργιος Τσολάκος                          Παναγιώτης Μπακόλιας                            Νικόλαος Στούκας

 

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • το με αριθ. πρωτ. 17927/14-12-2021 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Μποζικών
  • την αριθ. 229/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Μποζικών κ. Α. Σκούπα  

 

Α.  Εγκρίνει,  το αριθ. 2/2022 Πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτό αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και συγκεκριμένα,  την αγορά ακινήτου(μετά την πρόσφατη καταμέτρηση) :

  • Οικόπεδο εμβαδού, επτακοσίων εννέα τετραγωνικών μέτρων και εννέα εκατοστών (709,09 τ.μ.) μετά ,
  • ανωγείου οικίας εμβαδού ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (86 τ.μ.), – και
  • ισόγειας αποθήκης εμβαδού εβδομήντα ενός μέτρων και πενήντα εκατοστών (71,50 τ.μ.) ,

ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου , ευρισκόμενο εντός του οικισμού της  κοινότητας  Μποζικών  του Δήμου

Σικυωνίων.

     

      Β.  Το  εν λόγω ακίνητο  τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο  στην ως άνω κοινότητα,

εφόσον φέρει την κατάλληλη θέση, (βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας , εφάπτεται με ακίνητο

ιδιοκτησίας του Δήμου)  και έχει το απαιτούμενο εμβαδόν για τη δημιουργία πλατείας  .

Ως εκ τούτου η αγορά του συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας  ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη

ανάγκη καθώς,  θα ωφελήσει τα μέγιστα τους κατοίκους της περιοχής  και τους επισκέπτες αυτής, εξυπηρε

τώντας  άμεσες ανάγκες τους, μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο  μέλλοντα και αβέβαιο.

 

      Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , την απευθείας αγορά του  παραπάνω ακινήτου στο  ποσό των  σαράντα έξι χιλιάδων   

      πεντακοσίων ευρώ (46.500€).

 

    Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε

σχετικού εγγράφου που θα  απαιτηθεί.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 34/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email