34/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5ης/22.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 34/2021   θέμα 8ο

Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ  «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» οικονομικού έτους 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1589/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 1/2021 απόφαση του ΝΠΙΔ που ακολουθεί:

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.1/11.01.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 1

Περίληψη: Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2021.

Στο Κιάτο, σήμερα την 11η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 8:00 και λήξης 11:00, συνήλθε σε διά περιφοράς Ειδική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.9/05.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και των υπ’αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα Μέλη μέσω email και τα γραπτά μηνύματα που απέστειλαν στο κινητό του Προέδρου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν στην διά περιφοράς συνεδρίαση 8, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                    ΑΠΟΝΤΑ

 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος                           1. Βρέντας Ιωάννης
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλ. Αντιπρόεδρος
 3. Θελερίτης Γεώργιος Μέλος
 4. Μπακόλιας Παναγιώτης Μέλος
 5. Ζάρκος Ευάγγελος Μέλος
 6. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ. Μέλος
 7. Σκαρμούτσου Σταυρούλα Μέλος
 8. Σπούλου Δήμητρα Μέλος

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 έλαβε υπόψη του για τα έσοδα α) τη χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, β) τις επιχορηγήσεις για τα επιδοτούμενα Προγράμματα, γ) τις εισφορές των μελών και δ) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών της Επιχείρησης και για τα έξοδα όλες τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης (μισθοί, αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές σε τρίτους, προμήθειες, εργασίες, δαπάνες εκδηλώσεων, πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, φόροι, τέλη κλπ.).

Με την πρόσκληση της Συνεδρίασης, στάλθηκε σε κάθε Μέλος εισήγηση του Προέδρου, θέτοντας στην κρίση τους τον προϋπολογιστικό πίνακα με τις αναγραφόμενες πιστώσεις κατά Κατηγορία και Κωδικό Αριθμό, για να ελεγχθεί η κάθε μία από αυτές χωριστά, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό έτους 2021, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021, χωρίς να προκύψουν παρατηρήσεις από τα Μέλη.

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του όλες τις πιστώσεις Εσόδων – Εξόδων, την Αιτιολογική Έκθεση του Προέδρου και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ                                      ΕΞΟΔΑ                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

389.000,94 €                              385.248,70 €                          3.752,24 €

και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                             Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11.01.2021

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021  
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΟΔΩΝ
  Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
  Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας
  0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 132.021,50  
  02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 109,00  
  021 Τόκοι κεφαλαίων 109,00  
  0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 109,00  
  0211.001 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-629) 54,50  
  0211.002 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-661) 54,50  
  05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.500,00  
  052 Εισφορές 2.500,00  
  0529 Λοιπές εισφορές 2.500,00  
  0529.001 Εισφορές – εγγραφές Μελών ΚΑΠΗ 2.500,00  
  06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 129.412,50  
  062 ΑΠΌ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 129.412,50  
  0629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 129.412,50  
  0629.001 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 129.412,50  
  07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00  
  071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00  
  0718 Επιχορηγήσεις νομιών προσώπων από δήμους 0,00  
  0718.001 Τακτική επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο 0,00  
  1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 100.000,00  
  12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 100.000,00  
  121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 100.000,00  
  1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 100.000,00  
  1219.001 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 0,00  
  1219.002 Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο 100.000,00  
  2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 11.051,18  
  21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00  
  211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 0,00  
  2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00  
  2119.001 Επιχορηγήσεις από Δήμο Σικυωνίων 0,00  
  22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 11.051,18  
  221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά  11.051,18  
  2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 11.051,18  
  2211.007 Χρηματοδότηση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2020 (4η δόση) 11.051,18  
  4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 97.281,69  
  41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 75.645,66  
  412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 17.625,66  
  4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 6.000,00  
  4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 6.000,00  
  4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.625,66  
  4122.001 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2014 617,81  
  4122.007 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2020 154,45  
  4122.008 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2021 1.853,40  
  4123 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 8.000,00  
  4123.001 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 8.000,00  
  4124 Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 1.000,00  
  4124.001 Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 1.000,00  
  413 Ασφαλιστικές εισφορές 58.020,00  
  4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 58.020,00  
  4131.001 ΙΚΑ Εργοδότη 34.120,00  
  4131.002 ΙΚΑ Εργαζομένου 22.000,00  
  4131.003 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 500,00  
  4131.023 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ 1.400,00  
  42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.636,03  
  421 Επιστροφές χρημάτων 21.636,03  
  4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 21.636,03  
  4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων από χρεώστες επισφαλείς 21.636,03  
  5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 48.646,57  
  51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 48.646,57  
  511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 40.149,00  
  5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 40.149,00  
  5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης                                              (Τράπεζα Πειραιώς-629) 39.964,00  
  5111.003 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης                                                                (Τράπεζα Πειραιώς-759) 5,00  
  5111.004 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης                                                          (Εθνική Τράπεζα) 180,00  
  512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 8.497,57  
  5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 8.392,96  
  5123.001 Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης                                                       (Τράπεζα Πειραιώς-661) 8.392,96  
  5129 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 104,61  
  5129.001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 104,61  
         
    Σύνολο του ΚΑ:  0 132.021,50  
    Σύνολο του ΚΑ:  1 100.000,00  
    Σύνολο του ΚΑ:  2 11.051,18  
    Σύνολο του ΚΑ:  4 97.281,69  
    Σύνολο του ΚΑ:  5 48.646,57  
    Τελικό Σύνολο: 389.000,94  
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
  Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας
  6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 286.116,95  
  60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 171.377,68  
  602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 35.000,00  
  6021 Τακτικές αποδοχές 35.000,00  
  6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 35.000,00  
  604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) 99.130,00  
  6041 Τακτικές αποδοχές 99.130,00  
  6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 99.130,00  
  605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 34.120,00  
  6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.000,00  
  6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.000,00  
  6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 24.120,00  
  6054.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 24.120,00  
  606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.127,68  
  6063 Λοιπές παροχές σε είδος 3.127,68  
  6063.001 Παροχές σε είδος – προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συνεχιζόμενο) 1.127,68  
  6063.002 Παροχές σε είδος – προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό 2.000,00  
  61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 39.157,90  
  611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 26.044,50  
  6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00  
  6111.002 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00  
  6112 Αμοιβές τεχνικών 856,50  
  6112.004 Αμοιβές τεχνικών 2020 (συνεχιζόμενο) 356,50  
  6112.005 Αμοιβές τεχνικών 2021 500,00  
  6115 Αμοιβές λογιστών 12.480,00  
  6115.009 Αμοιβές λογιστών έτους 2020 (συνεχιζόμενο) 2.480,00  
  6115.010 Αμοιβές λογιστών έτους 2021 10.000,00  
  6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.708,00  
  6117.005 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2020 (συνεχιζόμενο) 4.340,00  
  6117.006 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης-προσαρμογής & υποστήριξης ως προς το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. με αριθ.679/2016 (συνεχιζόμενο) 868,00  
  6117.007 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2021 4.500,00  
  6117.008 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης-προσαρμογής & υποστήριξης ως προς το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. με αριθ.679/2016 1.000,00  
  612 Δαπάνες αιρετών 7.853,40  
  6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) 7.853,40  
  6121.008 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 7.853,40  
  614 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.260,00  
  6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.260,00  
  6142.005 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών – αποπληρωμή έτους 2010 (ΚΟΔΕΣ) 2.800,00  
  6142.006 Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο απογραφής έναρξης της ΚΟΔΕΔΗΣ (συνεχιζόμενο) 2.460,00  
  62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00  
  622 Επικοινωνίες 2.500,00  
  6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00  
  6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 500,00  
  6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00  
  6222.001 Τηλεφωνικά 1.000,00  
  6222.002 Τηλεφωνικά Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 1.000,00  
  625 Ασφάλιστρα 1.000,00  
  6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00  
  6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 1.000,00  
  626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 8.000,00  
  6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 500,00  
  6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο 500,00  
  6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00  
  6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 1.500,00  
  6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00  
  6264.002 Συντήρηση και επισκευή ηχοσυστημάτων, τηλεοράσεων, κλιματιστικών κλπ. 1.000,00  
  6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00  
  6265.001 Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00  
  6265.003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 500,00  
  6265.004 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500,00  
  6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00  
  6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανογράφησης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 3.000,00  
  627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 1.000,00  
  6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ. 500,00  
  6271.001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο 500,00  
  6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00  
  6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00  
  63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 3.800,00  
  631 Φόροι  50,00  
  6311 Φόροι τόκων 50,00  
  6311.001 Φόροι τόκων 50,00  
  632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 550,00  
  6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00  
  6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 550,00  
  633 Διάφοροι φόροι και τέλη 3.200,00  
  6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.200,00  
  6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) 200,00  
  6331.002 Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00  
  64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26.600,00  
  641 Έξοδα μεταφορών 3.000,00  
  6413 Μεταφορές προσώπων 3.000,00  
  6413.001 Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ 3.000,00  
  643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προσβολής και διαφήμισης) 500,00  
  6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00  
  6433.001 Αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 500,00  
  645 Συνδρομές 1.100,00  
  6452 Συνδρομές internet 600,00  
  6452.001 Συνδρομή σε Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών 600,00  
  6453 Λοιπές συνδρομές 500,00  
  6453.001 Συνδρομή για την Τράπεζα Αίματος 500,00  
  646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00  
  6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00  
  6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00  
  647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 18.000,00  
  6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 18.000,00  
  6473.003 Εκδηλώσεις Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 15.000,00  
  6473.004 Εκδηλώσεις Τράπεζας Αίματος 3.000,00  
  649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 3.000,00  
  6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.000,00  
  6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.000,00  
  6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00  
  6494.001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00  
  6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00  
  6495.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00  
  66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 29.681,37  
  661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.000,00  
  6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00  
  6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00  
  6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00  
  6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00  
  6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00  
  6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00  
  663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 7.000,00  
  6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.000,00  
  6631.002 Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 3.000,00  
  6631.003 Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 2.000,00  
  6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00  
  6634.004 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00  
  664 Καύσιμα και λιπαντικά 4.500,00  
  6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.500,00  
  6641.007 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2021 4.500,00  
  665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.000,00  
  6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00  
  6654.001 Προμήθεια λοιπού υλικού – αναλώσιμων 1.000,00  
  666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 500,00  
  6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00  
  6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο 500,00  
  667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00  
  6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00  
  6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 1.000,00  
  668 Υλικά φαρμακείου 3.200,00  
  6681 Υλικά φαρμακείου 3.200,00  
  6681.013 Υλικά φαρμακείου έτους 2021 700,00  
  6681.014 Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2021 2.500,00  
  669 Λοιπές προμήθειες 8.481,37  
  6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 8.481,37  
  6699.005 Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2020 (συνεχιζόμενο) 3.481,37  
  6699.006 Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ και την Τράπεζα Αίματος έτους 2021 5.000,00  
  68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00  
  682 Έκτακτα έξοδα 3.000,00  
  6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.500,00  
  6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.500,00  
  6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.500,00  
  6822.001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.500,00  
  7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.500,00  
  71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.500,00  
  713 Προμήθειες παγίων 8.500,00  
  7133 Έπιπλα – σκέυη 2.000,00  
  7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.000,00  
  7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 4.500,00  
  7134.001 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000,00  
  7134.002 Προμήθεια λογισμικού 1.500,00  
  7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00  
  7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 2.000,00  
  8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 90.631,75  
  81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 14.986,09  
  811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 14.986,09  
  8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 142,78  
  8111.001 Οφειλή αποδοχών υπαλλήλων Προγράμματος για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55−64 ετών (ΧΕΠ-2Β/2015) 142,78  
  8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων 3.272,29  
  8112.002 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014 2.617,84  
  8112.008 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 (Δεκ.) 654,45  
  8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 4.918,32  
  8113.015 Οφειλόμενα στην Ευρωπαϊκή Πίστη (συνεργάτης Μαρία Ραυτοπούλου) – ΧΕΠ 91Α/2017 113,13  
  8113.021 Οφειλόμενα στον Ιωάννη Δεληγιάννη (Τιμ.273/29.12.2020) 356,50  
  8113.022 Οφειλόμενα στην Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια – Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ (Τιμ.52907/28.12.2020) 4.092,68  
  8113.023 Οφειλόμενα στην Γαλακτοκομικά Μανδρέκας A.E. (Τιμ.3836/30.11.2020, 4205-4206-4207/31.12.2020) 356,01  
  8114 Φόροι – τέλη 6.025,08  
  8114.006 Απόδοση κρατήσεων – φόρων προηγούμενης χρήσης 6.025,08  
  8115 Διάφορα έξοδα 627,62  
  8115.004 Σαμανίδου Παναγιώτα – Προμήθεια καυσίμων παράταση 2014 627,62  
  82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 75.645,66  
  822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 17.625,66  
  8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 6.000,00  
  8221.001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 6.000,00  
  8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.625,66  
  8222.001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014 617,81  
  8222.007 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 154,45  
  8222.008 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 1.853,40  
  8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ. 8.000,00  
  8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 8.000,00  
  8224 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 1.000,00  
  8224.001 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 1.000,00  
  823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 58.020,00  
  8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 58.020,00  
  8231.001 ΙΚΑ Εργοδότη 34.120,00  
  8231.003 ΙΚΑ Ασφαλισμένου 22.000,00  
  8231.005 Εισφορά αλληλεγγύης 2% 500,00  
  8231.023 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ 1.400,00  
  9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.752,24  
  91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.752,24  
  911 Αποθεματικό 3.752,24  
  9111 Αποθεματικό 3.752,24  
         
    Σύνολο του ΚΑ:  6 286.116,95  
    Σύνολο του ΚΑ:  7 8.500,00  
    Σύνολο του ΚΑ:  8 90.631,75  
    Σύνολο του ΚΑ:  9 3.752,24  
    Τελικό Σύνολο: 389.000,94  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 1/2021 (Ω0Η8ΟΚΣ9-7ΔΜ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ.Μάρκου Λέγγα.

 

Εγκρίνει την κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.», οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την 1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email