34/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

34/2020

  Θέμα: Κατακύρωση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (2/2018 μελέτη) συνολικού π/υ 700.000,00€ (CPV:45300000-0).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Λέγγας Μάρκος
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Κατακύρωση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (2/2018 μελέτη) συνολικού π/υ 700.000,00€ (CPV:45300000-0).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 3ο/17.02.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 17/02/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 14091/19.11.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005876725 2019-11-19

3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ. περί «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14091/19.11.2019 διακήρυξη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 244/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 285/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΝΡΦΩ1Θ-5ΕΘ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 15925/31-12-2019 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 231/13.01.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(8) Η υπ’ αριθμ. 7/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΞΞΩ1Θ-8ΓΤ) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

(9) Το υπ’ αριθμ. 831/3-2-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο νέος προσωρινός ανάδοχος  «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» υπέβαλε την 4/2/2020 ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή), ήτοι την 6/2/2020, με αρ. πρωτ. 1027.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 2118/16.01.2020 (01/01)

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 14846/16.01.2020 (01/01)

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 67754863/02.12.2019 &

68081212/31.01.2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 524403/08.10.2019

«ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 19021/09.12.2019

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ)

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

 

  19018/09.12.2019

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)

  19020/09.12.2019

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ)

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ

(Υ.Δ. 04.02.2020)

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2565/04.02.2020 & 6293/31.01.2020 & 6292/31.01.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1419/30.01.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6295/31.01.2020 & 6294/31.01.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6296/31.01.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 994363.1451155/31.01.2020

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 28123/26543/03.12.2019 (ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ) Τ.Ε.Ε.
28123/112892

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ)

1675/03.12.2019

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)

Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
389/03.12.2019

(ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ)

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.02.2020 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» Α.Α.Δ.Ε.
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/25337/29.11.2016

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 28/11/2019 – Ελήφθη υπ’ όψη η υπ’ αρ. Δ24/οικ/598/16.01.2020 Εγκύκλιος 1 της Δ/νσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ΑΔΑ: 6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 994363.1451155/31.01.2020 & 9363/06.05.2010 ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Π. ΛΑΡΔΑ.

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
ΦΕΚ 13211/27.11.2008 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (ΣΥΣΤΑΣΗ)

 

ΦΕΚ 3232/12.05.2010 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 994363.1451155/31.01.2020 & 9363/06.05.2010 ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Π. ΛΑΡΔΑ.

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
ΦΕΚ 13211/27.11.2008 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (ΣΥΣΤΑΣΗ)

 

ΦΕΚ 3232/12.05.2010 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

 
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό NAI Υπ’ αρ. 451 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ARTE CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 04.02.2020

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 04.02.2020

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.02.2020

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. Α.2 του άρ. 22] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.02.2020

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με μέση έκπτωση 45,07%.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καρακούσης Σπυρίδων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Ανδρικοπούλου Αναστασία 2. Μπλάνος Γεώργιος
ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 2/2018 μελέτη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 000,00€ με ΦΠΑ 24%. (CPV:45300000-0)
 • την 15/2018 (Ψ99ΝΩ1Θ-ΠΩΝ) Απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε  η ανωτέρω μελέτη καθώς και η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» για χρηματοδότηση από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 • την 204/2019 (Ω7ΩΞΩ1Θ-676) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 • την 173/2019 (6981Ω1Θ-ΤΡ6) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Προϋπολογισμού
 • την 238/2019(ΨΛ7ΖΩ1Θ-ΣΡ6) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης,
 • την 182813/30.08.2019 (6ΓΛΚΟΡ1Φ-ΝΒ4) απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
 • την Κ.Α. 02.64.7341.015 εγγεγραμμένη πίστωση εξόδων με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5029329,   ποσού  000,00€ προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .-
 • το 19REQ005837900 2019-11-12 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 464/13933/14.11.2019 (ΨΕ3ΗΩ1Θ-Ο2Ω)(19REQ005855216) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 366/2018 (6ΡΣ4Ω1Θ-ΘΣ4) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019».
 • το από 12/11/2019 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 244/2019 (9ΩΡΛΩ1Θ-7ΡΥ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 14091/19.11.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005876725 2019-11-19,
 • την 14092/19.11.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005876842 2019-11-19,
 • την 14093/19.11.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:Ω432Ω1Θ-ΑΩΝ
 • τo 1ο/17.12.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

την 285/2019 (6ΝΡΦΩ1Θ-5ΕΘ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 45,36 %.

 • το 2ο/16.01.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • την 7/2020 (ΩΣΞΞΩ1Θ-8ΓΤ) απόφαση ΟΕ με την με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και κηρύχτηκε νέος προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με μέση έκπτωση 45,07%.
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 7/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 831/3.2.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου,
 • τον 1027/6.2.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του νέου προσωρινού αναδόχου,
 • το 3ο/17.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το 3ο/17.02.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 700.000,00€ (CPV:45300000-0).

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με μέση έκπτωση 45,07%.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

 1. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email