34/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΑΔΑ:616ΔΟΚ3Ξ-Ν3Ε

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 12/16-8-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας. συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 34/2019

 

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και κατακύρωση  της μίσθωσης του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 16 Αυγούστου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:220/16-8-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας  Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

 

 

                   

 

       

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και κατακύρωση της μίσθωσης του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω  καταληκτικών  ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε, ότι συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας του επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού από την τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ) Απόφαση του Προέδρου το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Κιάτο   13/8/2019

Α.Πρωτ.:219

 

Προς τη

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Θέμα: « Πρακτικό διενέργειας επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού»

 

Σας διαβιβάζουμε το από 13/8/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Δ.Σχ. Κιάτου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 5/2019 Απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου, βάση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 που τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/Δ4, περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

 

 

Ευάγγελος Χαρβούρος, MSc.

Δ/ντής 6ου Δ.Σ.Κιάτου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

______________________

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

 

Στο Κιάτο και στο Δημαρχιακό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθ. 2, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα, 13/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε ο δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Κιάτου, που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ. 24/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

Τον διαγωνισμό διενήργησε τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 5 /2019 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου, βάση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 που τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/Δ4, περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων, την οποία αποτελούν οι :

* Ευάγγελος Χαρβούρος, Δ/ντής του σχολείου ως Πρόεδρος

* Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Σχ. Επιτρ. Α/θμιας Εκπ/σης

* Αγγελική Καραβέλα,  Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 6ου Δ.Σ. Κιάτου.

Στην συνέχεια υποβλήθηκε στην επιτροπή του διαγωνισμού από τον Δ/ντή του σχολείου κ. Ευάγγελο Χαρβούρο, ΜΙΑ (1) αίτηση, με τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί, πλην της οικονομικής προσφοράς. Στο διαγωνισμό πήραν μέρος οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι:

α/α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
    Αίτηση Πιστοπ/κο Προυπηρεσίας Πιστοπ/κο Πολ/κνίας Πιστοπ/κο Φορολ. Ενημ/τας Πιστοπ/κο Εις/λιας Πιστοπ/κο Ποιν. Μητρώου Εγγ. Συμμετοχής στην Eurobank Υ.Δ. Οικονομική Προσφορά
1 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών κηρύσσεται η λήξη παραλαβής των αιτήσεων και μετά την επέλευση της ώρας 12:00 μ.μ. ο πρόεδρος ανακοίνωσε την λήξη του χρόνου.

Στην  συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος που υποβλήθηκε από την ενδιαφερόμενη, για την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλλε, αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, μονογράφεται και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία του, καταχωρείται η οικονομική προσφορά κατά σειρά πλειοδοσίας σε πίνακα σε ισχύ:

α/α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΕ ΣΕ €/ΜΑΘΗΤΗ

(Α)

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (1Μόριο/ Έτος)

(Β)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΈΝΤΕ (5) Μόρια)

(Γ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(ΑΧ2+Β+Γ =ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 0 0 8

 

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα και η επιτροπή διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού προτείνει στην Σχολική Επιτροπή να κατακυρωθεί η μίσθωση του κυλικείου στην κα. ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων του διαγωνισμού και είναι η μοναδική πλειοδότης.

Για το σκοπό αυτό συντάθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

 

 Η Επιτροπή                                                                            Η Προσφέρουσα

 1. Ευάγγελος Χαρβούρος
 2. Ιωάννης Σωτηρόπουλος
 3. Αγγελική Καραβέλα

 

Η  Σχολική   Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις  τοποθετήσεις  των μελών του και αφού έλαβε υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) που αφορά τη σύσταση συγχώνευση Νομικών  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/0806-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές.
 4. Τις υπ αριθ εγκυκλίους26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων».
 5. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 6. Την υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 (1003/30.05.2008 τεύχος Β΄)κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ2646/25.08.2016 τεύχος Β΄) που αφορά τη Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 7. Την λοιπή ισχύουσα «περί κυλικείων», νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους, κ.α του ΥΠΕΠΘ και των συναρμοδίων αυτού υπουργείων.

 

 1. Την αριθ. 8/2019(ΑΔΑ:ΨΩ3ΤΟΚ3Ξ-ΗΕ3) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της παράτασης της σύμβασής της.
 2. Την αριθ. 24/2019(ΑΔΑ:ΩΤΖ4ΟΚ3Ξ-ΦΒΕ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. Την αριθμ. πρωτ:168/19-6-2019 με (ΑΔΑ:ΨΥ4ΝΟΚ3Ξ-8ΞΠ) Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού  για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Το αριθμ. πρωτ:170/19-6-2019 έγγραφο με τους όρους διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Την αριθμ. 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ) Απόφαση Προέδρου Συγκρότηση Επιτροπής για τον διαγωνισμό του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 6. Την αριθμ πρωτ: 209/23-7-2019   Αίτηση της Σαρχάνη Ελένης του Ιωάννη με την οποία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης του  κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 7. Την αριθμ. πρωτ.33/2019 (ΑΔΑ:681ΡΟΚ3Ξ-Ω2Ρ) περί αποδοχής αίτησης παραίτησης πλειοδότριας διαγωνισμού για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 8. Το αριθμ. πρωτ: 219/13-8-2019 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ)Απόφαση Προέδρου με την οποία κηρύσσει τη δημοπρασία.

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας λειτουργίας του σχολικού κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών.
 2. Αποδέχεται:
 • Το αριθμ πρωτ: 219/13-8-2019 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 05/2019(ΑΔΑ:ΨΓΗΚΟΚ3Ξ-ΑΘΤ) Απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τον οποίο αναδείχθηκε πλειοδότρια η κ.Παπαργυρίου Αικατερίνη του Γεωργίου με ετήσια προσφορά των τεσσάρων ευρώ (4,00 €) ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας τα εξής μόρια δηλαδή οκτώ(8).
 • Την πρόταση της τριμελούς Επιτροπής που προτείνει να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του επαναληπτικού διαγωνισμού και να ανατεθεί η μίσθωση του κυλικείου στον   παρακάτω πλειοδότη.
 1. Κατακυρώνει την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην κ. Παπαργυρίου Αικατερίνη του Γεωργίου.
 2. 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθέντα την 18η Σεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας όπως υπογράψει την σχετική σύμβαση.

 

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2019

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16-8-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email