34/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 34/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Πέτρου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 4ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Πέτρου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 13/02/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Κωνσταντίνας Γεωργούλια, δυνάμει της 17/2019 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «….. κρίνεται δυνατή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με τον αιτούντα …….»

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 17/2019 (Ψ90ΕΩ1Θ-8ΥΟ) απόφαση ΟΕ
  • την από 13/02/2019 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Χαντζή Σπυρίδωνα του Πέτρου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν της από 13.02.2019 γνωμοδότησης της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, Γεωργούλια Κωνσταντίνας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.

 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των χιλίων εκατόν τριών χιλιάδων Ευρώ και εξήντα Λεπτών (1.103,60 €) σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» του εγκριθέντα Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email