34/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6 / 21-05-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   34 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση αρχικού αιτήματος και πίστωσης προμήθειας (PLEXIGLASS) για την Σχολική Επιτροπή

                 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.»

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Mαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 78/17-5-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Λούτα                          «

                                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

———————————————————————————————————————————————————–

ΘΕΜΑ  4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος και πίστωσης προμήθειας (PLEXIGLASS) για την

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Μετά από πολλά παράπονα των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου

Δήμου Σικυωνίων, σχετικά με την αντικατάσταση των (PLEXIGLASS) των Μπασκετών των Σχολείων, που

έχουν υποστεί φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών (πάγος-βροχή-χιόνι στα ορεινά σχολεία του δήμου μας και

καύσωνα στα πεδινά) χρειάζεται η άμεση αντικατάστασή τους, αφενός για να μην υπάρξουν ατυχήματα, λόγω

των φθορών αφετέρου να μπορούν να είναι λειτουργικές για το σκοπό που προορίζονται. Για το λόγο

αυτό με μια πρόχειρη έρευνα αγοράς έδειξε ότι η συνολική δαπάνη προμήθειας κυμαίνεται στα 2.269,20€

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβεί στην εν λόγω προμήθεια ,   για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εισηγήθηκε να διατεθεί το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (2.269,20)€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη   της   εν λόγω προμήθειας.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το αρχικό αίτημα για την εν λόγω προμήθεια με ΑΔΑΜ: 18REQ003122461

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   την διενέργεια   της προμήθειας (PLEXIGLASS) Μπασκέτες Ολυμπιακού τύπου διαστάσεων 180Χ105 και πάχους 10mm τεμάχια δέκα (10) και διαστάσεων 180Χ120 τεμάχια (2) και πάχους 10mm,   για τις ανάγκες των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,,   έναντι ποσού  δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (2.269,20)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω   προμήθειας για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους .

 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    34/ 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-05- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email