34/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7 / 03-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   34 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί εγκρίσεως ή μη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Β’ και Γ’ Λυκείου   Γκούρας.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 95/26-09-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                               3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Ν.   Σκαρμούτσος             «

                                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στις Β΄ και Γ΄ Τάξεις του Λυκείου Γκούρας» εξέθεσε ότι:

Α.-   Η κ. Ασημακοπούλου Αναστασία, καθηγήτρια Φιλόλογος του Λυκείου Γκούρας, , σε αντικατάσταση του Διευθυντού κ. Χρυσαϊδου Ιωάννη, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή το υπ’ αριθ. 451/25-09-2017 έγγραφό της, όπου μας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί κ. Ασημακοπούλου Αναστασία και κ. Κυδώνη Αγγελική (Φιλόλογοι) θα υλοποιήσουν κοινωνικό φροντιστήριο στη Β΄ και Γ’ τάξη Λυκείου για 5 ώρες εβδομαδιαίως η κάθε μία, κατά το Σχολικό   Έτος 2017-2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της αναπληρώτριας Δ/ντριας του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας κ. Ασημακοπούλου   Αναστασίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

                                                  

Α.-   Ε γ κ ρ ί ν ε ι     την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Β΄ και Γ’ Τάξη του Λυκείου Γκούρας για πέντε (5) ώρες  την εβδομάδα για το σχολικό έτος 2017-2018 όπου θα το στηρίξουν οι καθηγητές κ. Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) και κ. Κυδώνη Αγγελική (Φιλόλογος) για τους μαθητές της Β΄ και   Γ΄   Λυκείου   Γκούρας.

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί  την χρήση δύο (2) αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2017-2018

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί     θερμά και προσωπικά   τις ανωτέρω καθηγήτριες του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, . κ. κ. Κυδώνη Αγγελική και Ασημακοπούλου Αναστασία, για την εθελοντική τους προσφορά που στηρίζουν την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε τους προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.

Σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

 

 

              Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    34 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04- 10- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email