34/11ΑΠΖ«Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 9/07-10-2011.

Περίληψη: «Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
(ΚΑΦΕTEΡΙΑ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) Του κ. Τζενεράλη Δημητρίου στην Τοπική
Κοινότητα Στυμφαλίας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ .μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την αριθμ.20328/03-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. – Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Δημήτριος Ζάρκος
2. – Ευάγγελος. Καρακούσης Μέλος
3. – Ευάγγελος Χουσελάς “
4. – Χαρίλαος Βυτινιώτης “
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρα “
6.- Παύλος Χρυσικός “

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ο κ. Τζενεράλης Δημήτριος του Κων/νου, υπέβαλε στο Δήμο μας, αίτηση και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕTEΡΙΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από την υπηρεσία καταστημάτων του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν.
3463/2006.
2.- Την από 25-10-2011 εισήγηση της υπηρεσίας καταστημάτων.
3.- Την αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. Τζενεράλη Δημήτριο του Κων/νου, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2011 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
3.- Χαρίλαος Βιτινιώτης
4.- Ευάγγελος Χουσελάς
5.- Παύλος Χρυσικός
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Οκτωβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email