34η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου  2020

Κιάτο 04/12/2020

αριθ. πρωτ.: 12647

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων
1.Λαύκας 2.Καστανιάς 3.Δροσοπηγής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Τρίτη  8η  Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 09.30’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Κατάρτιση (σχεδίου) προϋπολογισμού 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
2. Αναπροσαρμογή τελών αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής                            ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων.
3. Πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σικυωνίων.
4. Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09, με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος.
5. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τροποποίηση π/υ 2020 για την εγγραφή σχετικής πίστωσης.
6. Τροποποίηση π/υ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7. Τροποποίηση π/υ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8. Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».
9. Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ.
10. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ συνολικού π/υ 50.345,00€.
11. Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ συνολικού π/υ 100.000,00€ και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
12. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (ΚΑ 02.45.6262.001)
13. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ» (ΚΑ 02.45.6262.007)
14. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2021.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών έτους 2021.
16. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) έτους 2021.
17. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, έτους 2021.
18. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων, έτους 2021.
19. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2020.
20. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δ.Σικυωνίων. (320/2020 ΑΟΕ)
21. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων  μέσω πομποδέκτη (e-pass). (334/2020 ΑΟΕ)

 

22. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων  μέσω πομποδέκτη (e-pass). (343/2020 ΑΟΕ)
23. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της 274/2020 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή Βασιλικής συζ. Ηλία Χούντα κλπ.)
24. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων, ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία, κατά την εκδίκαση της από 15-7-2020 αίτησης της εταιρίας Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της υπ. αρ. 2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA – HELLAS POWER).
25. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (04.03.2021) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου  κατά τη συζήτηση της ΑΓ148/29.07.2020 αγωγής του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αριστομένη, κατόπιν της ΚΛ1154/03.11.2020 κλήσης.
26. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (18.03.2021) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου  κατά τη συζήτηση της ΑΓ161/27.08.2020 αγωγής της ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ του Δημητρίου, κατόπιν της ΚΛ1146/03.11.2020 κλήσης.
27. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (15.12.2020) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως  κατά τη συζήτηση της ΑΝΜ43/23.10.2020 αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ, κατόπιν της από 18/11/2020 κλήσης.

 

Print Friendly, PDF & Email