338/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης /16.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 338/2020   θέμα 7ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                   κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11727/12.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπυρίδ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/11/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 13/11/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

ΚΑ

02.64.7413.001

Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)

 

·    Από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 – 65.720,00€

·    Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 –                                               2.902,00€

·    Από ιδίους πόρους –                                                                    12.270,66€

Αύξηση  ποσού μελέτης

από 65.720,00€

σε 80.892,66€

 

 

 1. τροποποιεί τον π/υ οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

Α. 1.Από Κ.Α. 02.70.6262.013 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   12.253,68€»,    μειώνουμε κατά 12.253,68€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

48.772,20€

 

 

 

2.Από Κ.Α. 02.70.6262.020 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   12.264,84€»,    μειώνουμε κατά 12.264,84€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

1.Στον Κ.Α. 02.70.6262.004 των εξόδων «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  12.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

3.Από Κ.Α. 02.70.6262.025 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  με το ποσό των   12.253,68€»,    μειώνουμε κατά 12.253,68€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

2.Στον Κ.Α. 02.70.6262.005 των εξόδων «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,  ποσό  18.136,10€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

4.Από Κ.Α. 02.00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», ποσού  6.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε  κατά 6.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

 

3.Στον Κ.Α. 02.70.6262.006 των εξόδων «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,  ποσό  18.136,10€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

5.Από Κ.Α. 02.00.6431.003 «Τουριστική προβολή Δήμου», ποσού  4.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 4.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

 

 
6.Από Κ.Α. 02.00.6434.001 «Δαπάνες Εγκαινίων», ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε   κατά 2.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

 

 

Β. 1.Από Κ.Α. 02.30.6262.008 «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες)», ποσού  24.800,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 24.800,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

24.800,00€

1.Στον Κ.Α. 02.30.6261.003 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Γ. 1.Από Κ.Α. 02.15.6474.006 «Καταπολέμηση κουνουπιών», ποσού  8.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.800,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.200,00€. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

25.172,66€

1.Στον Κ.Α. 02.64.7413.001 των εξόδων «Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», ποσό 15.172,66€ προερχόμενο από

 • ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-  2.902,00€
 • ιδίους πόρους-                       12.270,66€

ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 65.720,00 € προερχόμενη από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 80.892,66€ προερχόμενο από

 • (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-                   65.720,00€
 • ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-  2.902,00€
 • ιδίους πόρους-                       12.270,66€
  2.Από Κ.Α. 02.00.6434.005 «Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά)», ποσού  1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
  3.Από Κ.Α. 02.00.6434.006 «Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά)», ποσού  1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 694,90€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 305,10 €.
  4.Από Κ.Α. 02.10.6643.002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  με το ποσό των 4.477,47€  προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.183,34€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.294,13 €. 2.Στον Κ.Α. 02.00.6117.038 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός & Αθλητισμός] {Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  5.Από Κ.Α. 02.10.6115.003 «Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2020 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2019», ποσού  18.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 640,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 17.360,00€. 3.Στον Κ.Α. 02.15.6474.004 των εξόδων «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα», ποσό 3.800,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.800,00€.

 

  6.Από Κ.Α. 02.70.6236.003 «Ενοικίαση χημικών τουαλετών (Πρόγραμμα  ΓΑΛΑΖΙΕΣ  ΣΗΜΑΙΕΣ)», ποσού  500,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 500,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.  
  7.Από Κ.Α. 02.70.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  με το ποσό των 4.531,19€  προερχόμενο από ιδίους πόρους, μειώνουμε κατά 1.359,47€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.171,72 €.
  8.Από Κ.Α. 02.00.6117.030 «Υπηρεσίες Συμβούλου για τον υπολογισμό σε € της εισφοράς σε γη και χρήμα και της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για τις Π.Ε. {Νεάπολης} και {Άρθρου 13} του Δήμου Σικυωνίων», ποσού  12.400,00 € προερχόμενο από  (ΥΠ. ΕΣ. – ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ), μειώνουμε κατά 1.302,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.098,00€.
  9.Από Κ.Α. 02.30.7112.001 «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού  33.200,00€ προερχόμενο από

·          ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-16.600,00€

·          ιδίους πόρους-                       16.600,00€

μειώνουμε  κατά  16.692,95€  προερχόμενο από

·          ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-  1.600,00€

·          ιδίους πόρους –                      15.092,95€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.507,05€ προερχόμενο από

·          ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020- 15.000,00€

·          ιδίους πόρους-                          1.507,05€

 

 1. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email