338/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 47ο/06-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2018

 

Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών ελέγχου ΚΤΕΟ & Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12194/02-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
  Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
  Μυττάς Ιωάννης    
  Ζάρκος Δημήτριος    
  Μπουζιάνη Βασιλική    
  Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

ημερησίας διάταξης

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών ελέγχου ΚΤΕΟ & Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλοςεισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 01.11.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς το Δήμαρχο Σικυωνίων

(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

Εσωτερική Διανομή

Λογιστήριο για την έκδοση A.Α.Υ.

ΘΕΜΑ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να προκαταβάλλει τα τέλη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ):

1.Των απορριμματοφόρων : ΚΗΗ 2917 και ΚΗΙ 5504

προκύπτει ότι πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και πρέπει να διεξαχθεί νέος έλεγχος των οχημάτων.

Με την αριθ. 8913/1089/2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίστηκαν εκ νέου τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων από τα δημόσια ΚΤΕΟ.

Όμως μετά από έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι τα δημόσια ΚΤΕΟ στο Νομό Κορινθίας αλλά και στους όμορους νομούς σε απόσταση μέχρι 80 χλμ παραμένουν κλειστά, λόγω εργασιών που γίνονται για την πιστοποίησή τους, ενώ τα μοναδικά ΚΤΕΟ σε ανάλογη απόσταση που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων είναι το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. FAST TRACK Πιτσάκης , το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOVISION, στην Κόρινθο, το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΙΑΤΟΥ, στο Κιάτο, τα οποία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία απέστειλαν προσφορές .

Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 1. 1.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Τσήρου, ποσού 124,00€ σε βάρος του Κ.Α.02.20.6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)».
 2. 2.Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 124,00€ για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.π και στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό μέχρι 31/12/2018.
 3. 3.Ψηφίσει τις ανάλογες πιστώσεις των παραπάνω Κωδικών Αριθμών.

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Κιάτο   01-11-2018
Για το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Ο Εισηγητής

Τσήρος Νικόλαος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση της έκδοσης του Χ.Ε.Π. Προπληρωμής και την εξουσιοδότηση διαχείρισης του ποσού από τον κο Νικόλαο Τσήρο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις των άρθρων 77 και 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • το από 01.11.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού,
 • την υπ’ αριθμ. 337/12347/06.11.2018 (ΨΣΤΡΩ1Θ-ΡΥΧ) Α.Α.Υ. και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

Αποφaσίζeι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κου Νικολάου Τσήρου, συνολικού ποσού #124,00# €.

Β. Εξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των #124,00# € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

Γ.Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ύψους τριακοσίων είκοσι εννιά ευρώ #124,00# € θα βαρύνουν την πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.20.6331.001 με τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 337/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ: ΨΣΤΡΩ1Θ-ΡΥΧ.

Δ. Ορίζει ημερομηνία απόδοσηςλογαριασμού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-11-2018

Print Friendly, PDF & Email