338/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 338/2018

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» με αρ. μελέτης 4/2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 20o

ημερήσιας διάταξης

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» με αρ. μελέτης 4/2017, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                  κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 9/8/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 9-8-2018
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου ΠΡΟΣ:ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                          

ΘΕΜΑ:Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου.

ΣΧΕΤ: Αίτηση με αριθ. πρωτ. 8197/03-08-2018 τουΔ. Πιστεύος Α.Ε., αναδόχουτου έργου:«Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία»

                          

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιώντου έργου :«Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία»

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου :

         Μελέτη: 4/ 2017 της Τ.Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. /16192/29-09-2017

         Προθεσμία περαίωσης έργου: 12 (12) μήνες δηλ. έως 29-09-2018

         Πηγή χρηματοδότησης:Κ.Α. 02.30.7323.003 Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας

         Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 412.976,09 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.)

         Ποσό συμφωνητικού: 159.512,45 ΕΥΡΩ (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

         Ανάθεση: Ανοιχτός Διαγωνισμός (97/2017 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων)

         Επιβλέπουσα του έργου: Γ.Μαστέλλου

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου«Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» σύμφωνα με την 4/2017 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 29-12-2018, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του κ. Δ.Πιστεύου Α.Ε.

Ο   Διευθυντής Τ.Υ. & Πολ/μίας

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 4/2017 μελέτη του έργου,
  • την 8197/03.08.2018 αίτηση του αναδόχου: ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ,
  • την από 09/08/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» με αρ. μελέτης 4/2017, με αναθεώρηση τιμών, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29.12.2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 338/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email