336/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

336/2022

  14ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της 4/2019 μελέτης έως  23/12/2022

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 14956/23-9-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 04/2019 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 16472/23-11-2021

Προθεσμία περαίωσης έργου: τρεις μήνες, έως 23/02/2022,

                                              1η παράταση έως 23/07/2022 (έγκριση με την 85/2022 σε ορθή επανάληψη Απόφασης ΟΕ),

                                              2η παράταση έως 23/09/2022 (έγκριση με την 268/2022Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής)

Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 70.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 54.758,07 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας ανάθεση με την 230 (15137/01-11-2021) Απόφαση Δημάρχου

Επιβλέποντες έργου: Γεωργία Κόλλια

2) Την αριθ. 14826/21-09-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» σύμφωνα με την αριθμ. 04/2019 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23/12/2022, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολείπονται καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγκρίσεις ΑΠΕ, κλπ.) για την πλήρη περαίωσή του. Οι λόγοι καθυστέρησης παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου.

 

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της  04/2019 μελέτης, με αναθεώρηση τιμών, για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23/12/2022, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολείπονται καθώς και να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγκρίσεις ΑΠΕ, κλπ.) για την πλήρη περαίωσή του. Οι λόγοι καθυστέρησης παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email