336/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/16.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 336/2020   θέμα 5ο:  Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11727/12.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπυρίδ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα δύο (2) πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί:

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/11/2020

Η Επιτροπή την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών που όριζε η διακήρυξη (ώρα 10:00 π.μ.), αφού διαπίστωσε ότι δεν προσήλθε άλλος διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά και δεν παραδόθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές, κήρυξε τη λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Εν συνεχεία προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών της ανωτέρω εταιρείας και προχώρησε στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΥΔ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατάσταση με τις επωνυμίες των προσφερόμενων ειδών ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΦΕΚ κλπ ΕΓΓΡΑΦΑ Καταλληλότητας

άσκησης επαγγελματικής

δραστηριότητας εμπορίας

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μετά από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή κηρύττει την λήξη της συνεδρίασης και ανακοινώνει ότι θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» σε νέα της συνεδρίαση, την Δευτέρα 09-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/11/2020

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.». Ο (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη και η προσφερόμενη τιμή για ολόκληρη την εν λόγω προμήθεια είναι 31.881,62€ πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι 36.026,23€ με Φ.Π.Α. 13% και αναλύεται ανά φορέα ως εξής:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ
1ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “ΜΗΚΩΝΗ”) 24.220,77€ 3.148,70€ 27.369,47€
2ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”) 3.575,85€ 464,86€ 4.040,71€
3ος  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 4.085,00€ 531,05€ 4.616,05€
ΣΥΝΟΛΟ 31.881,62€ 4.144,61€ 36.026,23€

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

ότι η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κόρινθο, στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, με Α.Φ.Μ. 093252125, ΔΟΥ Κορίνθου, τηλ: 2741083535, φαξ 2741072455, έναντι συνολικού ποσού 31.881,62€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 36.026,23€ (με Φ.Π.Α. 13%).

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτη προμήθειας της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (CPV:15000000-8 & 03200000-3).
 • το 20REQ007442304 2020-10-08 πρωτογενές αίτημα (του Δήμου Σικυωνίων).
 • την 365/10211/08.10.2020 (9Δ9ΦΩ1Θ-ΧΡ9)(20REQ007447538 2020-10-08) ΑΑΥ του Δήμου
 • την 47/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 • την 30/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 • την 20/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 • την 34/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 • την 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • την 278/2020 (ΨΠΣ0Ω1Θ-Ζ4Φ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 10716/20-10-2020 (20PROC007507544 2020-10-20) Διακήρυξη,
 • την 10721/20-10-2020 (6ΘΩΓΩ1Θ-7ΡΘ) Περίληψη Διακήρυξης,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • την 11372/5-11-2020 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»,
 • τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τα από 1ο/05.11.2020 & 2ο/09.11.2020 & πρακτικά ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Β. Αποδέχεται την μοναδική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (CPV:15000000-8 & 03200000-3) την κάτωθι εταιρεία, έναντι ποσού 31.881,62€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 36.026,23€ (με Φ.Π.Α. 13%) .

 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»

με δ.τ.

«ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»

έδρα: στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 20100
ΑΦΜ: 093252125
ΔΟΥ : Κορίνθου
info@greekyogurt.gr
2741083535
2741072455

 

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email