336/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 47ο/06-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 336/2018

 

Περίληψη: Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 §3β του ν. 3852/2010.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12194/02-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
  Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
  Μυττάς Ιωάννης    
  Ζάρκος Δημήτριος    
  Μπουζιάνη Βασιλική    
  Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

προ ημερησίας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω άμεσης ανάγκης στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου, το θέμα με τίτλο: «Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 §3β του ν. 3852/2010»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 12304/05.11.2018 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε την υπ’αριθμ. 301/05.11.2018 (6ΩΦΡΩ1Θ-930)Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Σικυωνίων περί μη διεξαγωγής δημοπρασίας για τη μίσθωση στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 §3β του ν. 3852/2010, κατόπιν του από 18/09/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

¨       το με αρ. πρωτ. 12304/05.11.2018 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων,

¨       την υπ’ αριθμ. 301/05.11.2018 (6ΩΦΡΩ1Θ-930)Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Σικυωνίων, και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγονσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010, λόγω άμεσης ανάγκης στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Β. Παραπέμπειτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου με απόφασή του να προβεί στην απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 §3β του ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
  5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-11-2018

Print Friendly, PDF & Email