336/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 336/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 18o

ημερήσιας διάταξης

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας 120HP Ώρες 333,00 40,50 13.486,50
2 Ανταλλακτικά αρδευτικών δικτύων Κ.Α. 1 3.476,00 3.476,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 16.962,50
ΦΠΑ (24%) (€): 4.071,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 21.033,50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Εκτυπωτών και FAX»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Κωδικός CPV : 30120000-6
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κατά αποκοπή 1 1.344,00 1.344,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.344,00 €
ΦΠΑ 24%    322,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.666,56 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικον/κών & ενεργειακών δεδομένων & των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς & κατάρτιση των προδιαγραφών & του μηχανισμού πληρωμών για την αναβάθμιση του ηλεκτρ/σμού κοιν χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης Κατ’ αποκοπή 1 16.600,00 16.600,00
2 Προτεινόμενες επεμβάσεις και εκτίμηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους Κατ’ αποκοπή 1 1.400,00 1.400,00
3 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα της ενεργειακής αναβάθμισης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων. Κατ’ αποκοπή 1 450,00 450,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 18.450,00
ΦΠΑ (24%) (€): 4.428,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 22.878,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες 21 24,00 504,00
ΣΥΝΟΛΟ: 504,00
ΦΠΑ (24%): 120,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 624,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες συντήρησης αστικού εξοπλισμού Δ.Ε. Φενεού»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Συντήρηση ιστών φωτισμού τεμ 18 120 2.160,00
2 Ανακαίνιση υπαίθριων κιβωτίων διανομής ρεύματος (πιλαρ). τεμ. 14 300 4.200,00
3 Ανακαίνιση παλαιών επιχρισμάτων m2 100 11 1.100,00
4 Ανακαινίσεις παλαιών χρωματισμών κιγκλιδωμάτων, θυρών & λοιπών μεταλλικών κατασκευών m2 600 9 5.400,00
5 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος m2 500 6 3.000,00
6 Καθαρισμός επιφανειών από γκράφιτι m2 75 4 300
Συνολική αξία εργασιών (€): 16.160,00
ΦΠΑ (24%) (€):    3.878,40
Συνολική απαιτούμενη δαπάνη (€): 20.038,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MUSIC SOLUTIONS LIMITED ΕΠΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) ώρες 9 24,00 216,00
ΣΥΝΟΛΟ: 216,00
ΦΠΑ (24%):    51,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 267,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 9001:2015»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: TUVAUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης (έλεγχος τεκμηρίωσης και έκδοση σχετικών εκθέσεων – αναφορών καθώς και πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ENISO 9001:2015) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 890,00 890,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 890,00
ΦΠΑ (24%): 213,60
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 1.103,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική Υποστήριξη των Προγραμμάτων της ACEHELLAS»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: UniSystems Α.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Κατασκευή 5us Τεμ. 1 137,50
2 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – ΣΑΥ/ΦΑΥ 5us Tεμ. 1 137,50
3 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Μελέτη/Προκοστολόγηση 5us Τεμ. 1 137,50
4 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Επιμετρήσεις 5us Τεμ. 1 137,50
ΣΥΝΟΛΟ
550,00
Φ.Π.Α. 24% 132,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 682,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση & φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση & λήψη backup της ιστοσελίδας Μήνας 2 186,75 373,50
ΣΥΝΟΛΟ :
373,50
Φ.Π.Α. 24% : 89,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
463,14
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων Μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: OPEN TECHNOLOGY SERVICES «OTS» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΕ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ (αναβαθμίσεις) ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού χρήσης 72261000-2 2 1.100,00 2.200,00
2 Πρόγραμμα Διαχείρισης Δημοτικού Φόρου

72261000-2

1 300,00 300,00
3 Πρόγραμμα Διαχείρισης κλήσεων Κ.Ο.Κ. 72261000-2 1 300,00 300,00
4 Πρόγραμμα Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων-Μισθοδοσία 72261000-2 1 750,00 750,00
        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.550,00
        ΦΠΑ 24% 852,00
        ΣΥΝΟΛΟ 4.402,00

Β’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής οχημάτων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σπυρίδων Κων. Θεοδοσίου

1.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 5460

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, βαθμονόμηση, αλλαγή μπαταρίας, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου 1 75,00 75,00
  ΣΥΝΟΛΟ 75,00
  Φ.Π.Α. 24% 18,00
  ΣΥΝΟΛΟ 93,00

2.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2925

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, βαθμονόμηση, αλλαγή μπαταρίας, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου 1 75,00 75,00
  ΣΥΝΟΛΟ 75,00
  Φ.Π.Α. 24% 18,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 93,00

3.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου 1 40,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 40,00
  Φ.Π.Α. 24% 9,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 49,60

4.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2211

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου 1 40,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 40,00
  Φ.Π.Α. 24% 9,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 49,60

5.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2220

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου 1 40,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 40,00
  Φ.Π.Α. 24% 9,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 49,60

6.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5519

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου 1 40,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 40,00
  Φ.Π.Α. 24% 9,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 49,60

7.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου 2 40,00 80,00
2 Τοποθέτηση πόρτας (σύστημα εισαγωγής-εξαγωγής κάρτας) αναλογικού ταχογράφου 1 30,00 30,00
  ΣΥΝΟΛΟ 110,00
  Φ.Π.Α. 24% 26,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 136,40

8.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5497

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου 1 40,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 40,00
  Φ.Π.Α. 24% 9,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 49,60

9.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2936

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, βαθμονόμηση, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου 1 90,00 90,00
  ΣΥΝΟΛΟ 90,00
  Φ.Π.Α. 24% 21,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 111,60

10.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2917

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έλεγχος, ρύθμιση, βαθμονόμηση, αλλαγή μπαταρίας, σφράγιση και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου 1 75,00 75,00
  ΣΥΝΟΛΟ 75,00
  Φ.Π.Α. 24% 18,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 93,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής οχημάτων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2211

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση σετ αμπραγιάζ, ρουλεμάν-αντλία συμπλέκτη 1 500,00 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 500,00
  Φ.Π.Α. 24% 120,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 620,00

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107654

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση αυτόματου δυναμό, ανορθωτή, μπαταρίας στον Φενεό 1 250,00 250,00
  ΣΥΝΟΛΟ 250,00
  Φ.Π.Α. 24% 60,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 310,00

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 113687

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή ελαστικού στον Φενεό (Ταρσός) και αλλαγή σαμπρέλας 2 250,00 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 500,00
  Φ.Π.Α. 24% 120,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 620,00

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107674

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή αλλαγή φίλτρων και λαδιών κινητήρα, τακάκια εμπρός 1 70,00 70,00
  ΣΥΝΟΛΟ 70,00
  Φ.Π.Α. 24% 16,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 86,80

5.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 112263

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή αλλαγή φίλτρων και λαδιών κινητήρα 1 50,00 50,00
  ΣΥΝΟΛΟ 50,00
  Φ.Π.Α. 24% 12,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 62,00

6.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2925

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή ελαστικού στον Φενεό (Γκιόζα) 2 140,00 280,00
2 Αλλαγή μοτέρ παραθύρου 1 50,00 50,00
  ΣΥΝΟΛΟ 330,00
  Φ.Π.Α. 24% 79,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 409,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής οχημάτων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2938

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή-αντικατάσταση πόρτας καρότσας, πετούγιας και 2 πίσω φαναριών 1 370,00 370,00
  ΣΥΝΟΛΟ 370,00
  Φ.Π.Α. 24% 88,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 458,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής οχημάτων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παπαντωνίου Ιωάννης

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Εξαγωγή πίσω διαφορικού, καθαρισμός, αλλαγή φρένων (έμβολα-δίσκοι), πλήρωση λαδιού, αλλαγή λαδιού σασμάν και φίλτρου, φίλτρου καμπίνας εξωτερικό και κλειδαριάς εσωτερικής αριστερά 1 900,00 900,00
2 Αλλαγή 2 μαρκούτσια και συμπλήρωμα υδραυλικού λαδιού στο Λαλιώτη 1 200,00 200,00
3 Αλλαγή λαδιών πίσω διαφορικού και μειωτήρων, αλλαγή, φίλτρα πετρελαίου και νεροπαγίδας, ωρόμετρο, γλύστρες κουβά, φανάρι πίσω (κρύσταλλο, λάμπες), εξαγωγή ταμπλό και αλλαγή φίλτρου A/C, καθαρισμός σίτες ψυγείων 1 400,00 400,00
4 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση λαδιών και φίλτρων κινητήρα, 2 μαρκούτσια σφυριών, γρασάρισμα 1 70,00 80,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.580,00
  Φ.Π.Α. 24% 379,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.959,20

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111244

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή- αλλαγή λάδια, φίλτρο λαδιού, φίλτρα πετρελαίου, νεροπαγίδας, αέρος εξωτερικό-εσωτερικό, καμπίνας εξωτερικό, A/C, υδραυλικών πιλότου, εισαγωγής, βαλβολίνων και λαδιών διαφορικών και αξόνων, συμπλήρωμα υδραυλικού, γρασάρισμα 1 500,00 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 500,00
  Φ.Π.Α. 24% 120,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 620,00

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή- αλλαγή λάμες, ακρολέπιδα, βίδες, μαρκούτσια σασμάν, πλύσιμο ψυγείων κινητήρα και σασμάν, πλήρωση λαδιών υδραυλικού και σασμάν, αλλαγή λαδιών κινητήρα, φίλτρο λαδιού, πετρελαίου, αέρος εξωτερικό & εσωτερικό, γρασάρισμα 1 610,00 610,00
  ΣΥΝΟΛΟ 610,00
  Φ.Π.Α. 24% 146,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 756,40

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 117455

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή- πλήρωση λαδιών υδραυλικού, αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρου, σφίξιμο ιμάντα 1 200,00 200,00
  ΣΥΝΟΛΟ 200,00
  Φ.Π.Α. 24% 48,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 248,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 336/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email