336/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/12.08.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 336/2016

Περίληψη : Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ της 50/2011 μελέτης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Παρασκευή και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11795/8-8-2016έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             11 Πανάγου Αθανάσιος    
3 Μυττάς Ιωάννης     12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       13 Ζάρκος Δημήτριος        
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       14 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Θελερίτης Γεώργιος   15 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             16 Μπούρης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 14ου θέματος
8 Φιακάς Παναγιώτης   17 Κελλάρης Βασίλειος Προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος
9 Δομετίου Βασίλειος   18 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σπανός Κωνσταντίνος                 3 Σκαρμούτσος Νικόλαος   4 Γεώργας Χρήστος
5 Μπακόλιας Παναγιώτης 6 Λαλιώτης Γεώργιος   7 Ραυτόπουλος Γεώργιος 8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μαυραγάνη Κυριακή                  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Σπηλιώτης   Δ. (Κλημεντίου Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 16ο

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ της 50/2011 μελέτης., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 01/08/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Τ.Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Αφού λάβαμε υπόψη:

  • Το αριθ. 30682 / 30-12-2013 συμφωνητικό του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων», ποσού 442.915,53 € (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση),
  • Την από 7-9-2015 2η εντολή πληρωμής στην ανάδοχο εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσού 726,68 € (χωρίς ΦΠΑ),
  • Την από 12-10-2015 αίτηση θεραπείας της «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αναδόχου εταιρείας του έργου,
  • Το υπ’ αριθμ. 38 / 9-2-2016 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της αίτησης θεραπείας,
  • Την υπ’ αριθμ. 18042/2432 / 1-3-2016 απόφαση του ΓΓΑΔΠΔΕ&Ι με την οποία αποδέχεται εν μέρει την αίτηση θεραπείας και
  • Το ύψος της αποζημίωσης, που ανέρχεται αναλυτικά, ως ακολούθως:

                   α) Αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί:                                                            0,00 €

                   β) Αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων:                                        0,00 €

                   γ) Τεκμαιρόμενο όφελος: 2,5% * [(442.915,53*3/4) – 726,68] =                8.286,50 €

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την πληρωμή αποζημίωσης στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το ποσό των 8.286,50 €.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κιάτο 1-8-2016

Μ. Μαθιόπουλος

Ηλ. Μηχ. ΤΕ4

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 01/08/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και τα όσα μνημονεύονται σε αυτή,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αποζημίωση στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το ποσό των 8.286,50 €, λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ της 50/2011 μελέτης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την εκτέλεσή της.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 336/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16 Αυγούστου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email