335/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

335/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της 1/2017 μελέτης  έως 18/13/2023

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 20-9-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  01/2017, 2ος Ε.Π.  της Τ. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 777.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020

Ανάθεση:  Ανοικτός  Διαγωνισμός,  (301/2020 Απόφαση  Ο.Ε.)     

Ανάδοχος: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.      

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  13304/18-12-2020

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 18-03-2022

                                     1η Παράταση, έως 18-09-2022, 60/2022 Α.Ο.Ε.

Ποσό συμφωνητικού: 331.684,31 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέποντες:  Κων/να Φίλη, Στούκας Νικόλαος ,

3) Την αριθ. 12683/17-08-2022 αίτηση της ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,  Αναδόχου του έργου του θέματος,

4) Την αριθ. 313049/13-09-2022 Προέγκριση Τροποποίησης (2η Παράταση) Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», Α/Α 1, της Πράξης 5044821

4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με την 01/2017 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  ΕΞΙ (6)  μήνες, ήτοι έως 18-03-2023,  για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτιμώνται στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου και είναι οι κάτωθι:

 

Καθυστέρηση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση του 2ου Υποέργου: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ»  και

Καθυστερήσεις που προέκυψαν από προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων του COVID-19.

 

Οι Επιβλέποντες

 

Κων/να Φίλη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Νικόλαος Στούκας

Ηλ. Μηχανικός ΤΕ4

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της  01/2017 μελέτης,                             με αναθεώρηση τιμών, κατά  ΕΞΙ (6)  μήνες, ήτοι έως 18/03/2023,  για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 335/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email