334/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

334/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της 8/2021 μελέτης  έως 14/12/2022

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 19-9-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 8/2021 της Τ. Υ. του Δήμου

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 72.800,00 € (με ΦΠΑ 24%),

Πηγή χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ,. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019.

Ανάθεση: Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο (364/2021 Απόφαση Δημάρχου).

Ανάδοχος: Σπαθόπουλος Σ. Ιάκωβος ΕΔΕ.

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 488/14-1-2022

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 14-7-2022

1η Παράταση προθεσμίας έως: 14-10-2022- 209/2022 απόφαση O.E.

2η Παράταση προθεσμίας έως: 14-12-2022 υπό έγκριση

Ποσό συμφωνητικού: 56.080,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέπων: Β. Κατσιμπούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.

2) Την αριθ. 8409/7-6-2022 αίτηση του Σπαθόπουλου Σ. Ιάκωβου ΕΔΕ, αναδόχου του έργου,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας» με αναθεώρηση τιμών έως 14-12-2022, σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του.

Ο Διευθυντής

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός πΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της 8/2021 μελέτης, με αναθεώρηση τιμών έως 14/12/2022 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email