334/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης /16.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 334/2020   θέμα 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων (e-Pass) μέσω πομποδέκτη.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                   κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11727/12.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπυρίδ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/11/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην υλοποίηση της αρίθμ. 137/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 5549/03-07-2020 Απόφασης Δημάρχου περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ]»  συνολικού ποσού 1.999,14€  και σε συνδυασμό με το ότι:  α) με την αρίθμ. 192/20-07-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00€ και εκδόθηκε το αρίθμ. Α-232/2020 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για το οποίο έγινε απόδοση λογαριασμού με την αρίθμ. 286/12-10-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και β) για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική  Επιτροπή να :

  • Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσιοκάρα, ποσού 999,14 € και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6411.001 με τίτλο «Ηλεκτρονική Πληρωμή Διοδίων E-PASS»
  • Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των (1.999,14 – 1.000,00) 999,14 € για την υλοποίηση της αρίθμ. 137/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 5549/03-07-2020 Απόφασης Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. η παροχή υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΒΧΩ1Θ-1Ρ9)   και   (ΑΔΑΜ: 20AWRD006969057 2020-07-03)  και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής 79/2020.

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   13  Νοεμβρίου    2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 297/6159/17.07.2020 (Ω1ΛΟΩ1Θ-ΨΘΚ) ΑΑΥ,
  • την 137/2020 (ΩΜΒΧΩ1Θ-1Ρ9) (20AWRD006969057 2020-07-03) Απόφαση Δημάρχου,
  • την 79/2020 (Ω7ΟΧΩ1Θ-1ΛΓ) απόφαση ΔΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσιοκάρα,  ποσού 999,14€ και σε βάρος του ΚΑ 02.10.6411.001 με τίτλο «Ηλεκτρονική Πληρωμή Διοδίων E-PASS», που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καθορίσει ως «Κωδικό Δεκτικό Προπληρωμής» δυνάμει της 79/2020 απόφασής του.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ως άνω ποσό, για την  υλοποίηση της                            αρίθμ. 137/2020  και με αρίθμ. πρωτ. 5549/03-07-2020 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. η παροχή υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Απόφαση και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό, έως 31/12/2020.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email