334/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 46ο/23-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 334/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11601/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018)»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμο μας.

1] το από 19.10.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ».

*************************************

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) για την κατάρτιση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και την αριθμ. 8.7847/25-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β/25-07-2018) υλοποιείται πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στα πλαίσια αντιμετώπισης της ανεργίας.

Οι επιβλέποντες φορείς δηλαδή οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν τους ανέργους, θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί από τον οργανισμό το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα για κάθε ωφελούμενο που προσλαμβάνεται από τον επιβλέποντα φορέα για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

         α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και

         β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ, κωδ. Πακέτου 101) και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 ευρώ και για ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00 ευρώ.

Επίσης για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά την διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (φεκ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη, χωρίς τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου.

Μετά την λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση για την υλοποίηση του προγράμματος, κατάσταση μισθοδοσίας, Α.Π.Δ. κ.λ.π.). Έπειτα από την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής από τον προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2, ο Ο.Α.Ε.Δ. πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελούμενων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και εργοδοτών).Οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται να αποδώσουν τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. & να υποβάλλουν τις σχετικές Α.Π.Δ.

Σύμφωνα με το αριθμ. Οικ.125/08-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μας γνωστοποιείται ο αριθμός των δικαιουμένων θέσεων απασχόλησης για το Δήμο Σικυωνίων, που ανέρχονται σε 70.

Με βάση τα ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω θα ανέλθουν στο ποσό των 156.000,00€ (19.500,00€ μηνιαίως Χ 8 μήνες).

Προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα

Στον Κ.Α. 06.00.1219.008 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00 €

Στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα

Στον Κ.Α. 02.00.6718.010 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00 €

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Κιάτο   19 Οκτωβρίου 2018  

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

2] το από 19.10.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.

*************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους», ποσού 51.000,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, μεταφέρει μέσω αποθεματικού ποσό   22.940,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.060,00 €

Στον Κ.Α. 02.00.6117.027 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων», πίστωση ποσού 22.940,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

***************************************

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Κιάτο   19 Οκτωβρίου 2018  

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

3] το από 19.10.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.

*************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)», ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσού 2.900,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.400,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6265.005 με τίτλο «Αναγόμωση πυροσβεστήρων», ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6278.001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263)», ποσού 5.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.611,20€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.388,80 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.001 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων , περιοδικών και λοιπών εκδόσεων», ποσού 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος (ΕΚΠ – ΟΤΑ)», ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός-κάμερες)», ποσού 3.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (κολωνάκια)», ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7424.004 με τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομουμένων – προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.», ποσού 7.264,79 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.264,79 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6236.003 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών (Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ)», ποσού 500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6262.019 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», ποσού 15.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 11.272,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.727,99 €.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού ( 1.000,00 + 1.000,00 + 500,00 + 2.500,00 + 3.611,20 + 2.000,00 + 1.000,00 + 3.000,00 + 2.500,00 + 7.264,79 + 500,00 + 11.272,01) 36.148,00 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.70.6662.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων» πίστωση ποσού 1.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .

Στον Κ.Α. 02.15.7135.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων» πίστωση ποσού 8.184,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .

Στον Κ.Α. 02.70.6262.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» πίστωση ποσού 4.464,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .

Στον Κ.Α. 02.30.6263.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 22.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 70.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 92.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους (Αφορά την έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για την οποία έχει δεσμευθεί πίστωση ποσού 58.864,80€ με την αρίθμ. 206/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης).

***************************************

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Κιάτο   19 Οκτωβρίου 2018  

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

Έσοδα: Στον ΚΑ 06.00.1219.008 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00€ Έξοδα: Στον ΚΑ 02.00.6718.010 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00€
1 Από ΚΑ 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους» ποσού 51.000,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 22.940,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.060,00€

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

πίστωσης

ποσού

22.940,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6117.027 των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων»   πίστωση ποσού 22.940,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.
2.1 Από ΚΑ 02.00.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)» ποσού   1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους      πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

συνολικής

πίστωσης

ποσού

36.148,00€

2.1.1 Στον ΚΑ 02.70.6662.003 των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων» πίστωση   ποσού 1.500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2.2 Από ΚΑ 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για το   πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,   ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€. 2.1.2 Στον ΚΑ 02.15.7135.001 των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων» πίστωση   ποσού 8.184,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2.3

Από ΚΑ 02.10.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,   ποσού 2.900,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.400,00€.

2.1.3 Στον ΚΑ 02.70.6262.001 των εξόδων με     τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» πίστωση   ποσού 4.464,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2.4 Από ΚΑ 02.10.6265.005 με τίτλο «Αναγόμωση πυροσβεστήρων» ποσού 2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€. 2.1.4

Στον ΚΑ 02.30.6263.003 των εξόδων με     τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 22.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 70.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 92.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους (Αφορά την έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για την οποία έχει δεσμευθεί πίστωση ποσού 58.864,80€ με την αρίθμ. 206/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης).        

          

2.5 Από ΚΑ 02.10.6278.001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263)», ποσού 5.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.611,20€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.388,80€.
2.6 Από ΚΑ 02.10.6611.001 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων»   ποσού 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους    πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.7 Από ΚΑ 02.10.6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος (ΕΚΠ – ΟΤΑ)» ποσού   1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.
2.8 Από ΚΑ 02.10.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός-κάμερες)»   ποσού 3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.9 Από ΚΑ 02.30.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (κολωνάκια)», ποσού   2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.10 Από ΚΑ 02.30.7424.004 με τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομουμένων – προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.» ποσού 7.264,79€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.264,79€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.11 Από ΚΑ 02.70.6236.003 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών (Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ)», ποσού 500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.12 Από ΚΑ 02.70.6262.019 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» ποσού   15.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 11.272,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.727,99 €.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-10-2018

Print Friendly, PDF & Email