334/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 334/2017

Περίληψη :

Ορισμός Υπόλογου για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Oυδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Ορισμός Υπόλογου για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος το με αρ. πρωτ. 14954/12.09.2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 28816/4-9-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Με το ως άνω αναφερόμενο σχετικό, ενημερωθήκαμε για τη μεταφορά στο Πρακτορείο Κορίνθου της Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (€ 11.391,19) από τη ΣΑΕ 055/2017 προς το λογαριασμό με αριθμό έργου: 2003ΣΕ05500005 με τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας». Διαχειριστής του πιο πάνω ποσού είναι ο Δήμος Σικυωνίων (Α.Φ.Μ.: 997636180), αφορά δε το έργο με τίτλο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» (αρ. μελέτης: 6/2017), ποσού σύμβασης: € 18.384,12 με ανάδοχο τον κ. ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Μετά από επικοινωνία με το Πρακτορείο Κορίνθου της Τ.τ.Ε., ενημερωθήκαμε ότι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο έχει πιστωθεί το ως άνω αναφερόμενο ποσό, είναι ο : 2266/70310550005891.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του αναδόχου του έργου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών εντολών της ΤτΕ, απαιτείται όπως για το συγκεκριμένο έργο, ορισθεί Υπόλογος υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων.

Με βάση τα ως άνω αναφερθέντα προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ορισμός της τακτικής υπαλλήλου μας Χαρίκλειας Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, ως Υπολόγου του Λογαριασμού με αριθμό: 2266/703105500005891 της Τράπεζας Ελλάδος (Πρακτορείο Κορίνθου) με αριθμό έργου: 2003ΣΕ05500005 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας» της ΣΑΕ 055/2017.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αρ. πρωτ. 14954/12.09.17 έγγραφο,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Ορίζει την τακτική δημοτική υπάλληλο Λούτα Χαρίκλεια του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, ως Υπόλογο του Λογαριασμού: 2266/703105500005891 της Τράπεζας Ελλάδος (Πρακτορείο Κορίνθου) με αριθμό έργου: 2003ΣΕ05500005 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας» της ΣΑΕ 055/2017.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 334/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email