333/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

333/2022

  11ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της 4/2021 μελέτης  έως 13/10/2022

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 14716/19.9.22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σικυωνίων».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη: 4 / 2021 της Τ.Υ

Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 433 / 13-01-2022

Προθεσμία περαίωσης έργου: Εννέα (9) μήνες έως 13/10/2022

Πηγή χρηματοδότησης: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.

Κωδικός προϋπολογισμού: Κ.Α. 02.64.7326.006

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης:56.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 53.759,99 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας Ανάθεση (335/2021 Απόφαση Δημάρχου)

Επιβλέποντες έργου: Πέππα Κωνσταντίνα

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 4/2021 μελέτη, για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 13η – 10 -2022, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρ. 14291/13.09.2022 αίτηση του ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμ. Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Β. Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σικυωνίων» της 4/2021 μελέτης, για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 13η/10/2022, χωρίς αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 333/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email