333/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 333/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Αδυναμία εκτέλεσης εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού

χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27/10/2020 υπηρεσιακό σημείωμα που ακολουθεί:

 

Η εργασία αφορά καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στις  Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή.

Επειδή η εκτέλεση όμως της υπόψη  εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί   το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό και τα  μηχανήματα έργων του Δήμου  δεν επαρκούν. Για τον λόγο αυτό, Εισηγούμεθα,

 

Η εργασία με τίτλο: «Eργασίες Kαθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή, με χρονική διάρκεια οχτώ  (8) μηνών.

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, με ίδια μέσα και τίτλο «Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» .

 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020, εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει:

 

α) ως αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών τον καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή.

 

β) την διάρκεια της σύμβασης σε οχτώ (8) μήνες, από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 333/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email