333/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 34ης /27.11.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  333/2019

 

Περίληψη:

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για την υλοποίηση του έργου: «Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ.14256/22.11.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26  μέλη δηλαδή:

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργ
21. Μαστοράκης Δημήτριος 22. Κατσιμπούλας Αντώνιος  23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
Α π ό ν τ ε ς:
1. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
       
Α π ό ν τ ε ς:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

3. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

5. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

14. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 17. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 22.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
28. Κοτσίρης Β. (Στενού) 29. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 30.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 31. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
32. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 33. Σκούπας Α. (Μποζικών)    
Α π ο χ ώ ρ η σ η:   Γ. Ρουμπέκας κατά την συζήτηση

του 8ου θέματος

  Ν. Παπαπαβασιλείου κατά την συζήτηση του 10ου θέματος Β. Γαλάνης κατά την συζήτηση του 10ου θέματος
Δ. Μαστοράκης κατά την συζήτηση

του 23ου θέματος

 Β. Αλεξόπουλος κατά την συζήτηση

του 8ου θέματος

   

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για την υλοποίηση του έργου: «Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21-11-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 21.11.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ:

«Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για την υλοποίηση του έργου «Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» .

 

Με την με Α.Π.: 29816/18.04.2019 (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) Πρόσκληση VIII του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Τροποποιήσεις αυτής (Α.Π. 1ης Τροποποίησης:64946/18.09.2019, και Α.Π. 2ης Τροποποίησης:78881/07.11.2019, ΑΔΑ:6ΠΟΨ465ΧΘ7-Ψ3Υ) με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»,  καλούνται οι Δήμοι της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 52.500.000,00 €, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και δη την ΣΑΕ055 – κωδικός Έργου 2017ΣΕ05500010. Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης αφορούν :

[Α].   στην εκπόνηση νέων μελετών ή επικαιροποίηση παλαιών μελετών πυροπροστασίας  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα σχολικά κτίρια, μετά των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων καθώς και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα για τις εν λόγω περιπτώσεις καθορίζεται ως εξής :

 • Νηπιαγωγεία – Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) : 000,00€
 • Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θεσιο : 500,00€
 • Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 7/θεσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια : 000,00€

 

[Β].   στην υλοποίηση και συντήρηση των προβλεπόμενων στις εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας). Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα για τις εν λόγω περιπτώσεις καθορίζεται ως εξής :

 • Νηπιαγωγεία – Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) : 500,00€
 • Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θεσιο : 000,00€
 • Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 7/θεσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια : 000,00€

 

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ένταξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019, το δε πρόγραμμα υλοποιείται ως την 31η Δεκεμβρίου 2020 με δυνατότητα παράτασης δοθείσας με  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων»  συνολικού προϋπολογισμού 143.180,00 € που επιμερίζεται ακολούθως :

 1. Για την ανωτέρω περιγραφείσα [Α] περίπτωση περί εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας για 15 Νηπιαγωγεία, 6 Δημοτικά σχολεία έως και 6/θέσια, 5 Δημοτικά σχολειά 7/θέσια και άνω, 5 Γυμνάσια και 4 Λύκεια, συνολικό ποσό 64.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (52.000,00 €+ 12.480,00 €).
 2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα [Β] περίπτωση περί υλοποίησης και συντήρησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για 15 Νηπιαγωγεία, 6 Δημοτικά σχολεία έως και 6/θέσια, 5 Δημοτικά σχολειά 7/θέσια και άνω, 5 Γυμνάσια και 4 Λύκεια, συνολικό ποσό 78.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (67.500,00 €+ 16.200,00 €).

 

Ως απαραίτητο συνοδευτικό του αιτήματος ένταξης είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εξ ολοκλήρου εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφέντων ενεργειών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για την υλοποίηση του έργου Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» με το ποσό των 143.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (119.500,00 €+ 28.680,00 €).

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ. 29816/18.04.2019 (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) Πρόσκληση VIII του Υπ. Εσωτερικών
 • την από 21-11-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, και-
 • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία:

Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Ευαγγ. Χουσελά και Βασ. Νανόπουλου

 

     Εγκρίνει, την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για την υλοποίηση του έργου Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» με το ποσό των 143.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (119.500,00 €+ 28.680,00 €).

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  333/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email