333/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 46ο/23-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 333/2018

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για τα τρόφιμα, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11601/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για τα τρόφιμα, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 18.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών, το οποίο ακολουθεί:

***********************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 18η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

3/ Νταγκαζίδη Μιχάλη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγου

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 498/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς της κας Μαρδίκη Αικατερίνης για την«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»,συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 67.479,47συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 13/2018μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Την αριθμ. πρωτ. 5046/18-05-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003123596 2018-05-18.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Τα από 01-06-2018, 06-06-2018, 07-06-2018 και 08-06-2018 πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 194/2018 ΑΟΕ με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός ως προς τον 6ο Προϋπολογισμό (Είδη αρτοποιίας 1.3), ματαιώθηκε η διαδικασία για το συγκεκριμένο τμήμα και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης
 • Την αριθ. 11350/15-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Την αριθ. 11568/18-10-2018 προσφορά της κας Μαρδίκη Αικατερίνης,

προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της κας Μαρδίκη Αικατερίνης με τα έντυπα δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και εν συνεχεία στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ περί Σώματος Επιθεώρησης εργασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΥΔ περί προσωπικού & κατάσταση προσωπικού Υ. Δ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υ.Δ. περί μη αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της Διακήρυξης Τεχνικές Προδιαγραφές
1 Μαρδίκη Αικατερίνη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ύστερα από τον παραπάνω έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της κας Μαρδίκη Αικατερίνης, η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της ανωτέρω προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την κάνει δεκτή.

Η Οικονομική Προσφορά της κας Μαρδίκη Αικατερίνης για τον 6ο Προϋπολογισμό(Είδη αρτοποιίας 1.3), έχει ως εξής:

6ος Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70 1.540,00
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32 128,00
        ΣΥΝΟΛΟ 1.668,00
        Φ.Π.Α.13% 216,84
       ΣΥΝΟΛΟ 1.3 1.884,84

Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την αποδοχή της ανωτέρω προσφοράς της κας Μαρδίκη Αικατερίνης.
 2. Την κατακύρωση της προμήθειας ως προς τον 6ο Προϋπολογισμό (Είδη αρτοποιίας 1.3)της αριθ. 13/2018 μελέτης στην κα Μαρδίκη Αικατερίνη που διατηρεί κατάστημα αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής στο Κιάτο, στην οδό Αριστοτέλους 95, T.K. 20200, τηλ.: 2742025815, με Α.Φ.Μ. 124235867, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έναντι συνολικού ποσού 1.884,84€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 11568/18-10-2018 προσφορά της κας Μαρδίκη Αικατερίνης, τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 13/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 5046/18-05-2018 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 18 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Τσιοκάρας Ιωάννης 3/ Νταγκαζίδης Μιχάλης

(Τ.Υ.)                             (Τ.Υ.)                               (Τ.Υ.)

***********************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το εν λόγω Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 1. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 2. την υπ’ αριθμ. 498/2017 ΑΟΕ (ΑΔΑ:7ΣΩΩΩ1Θ-ΩΜΤ) περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018,
 3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5046/18-05-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC003123596 2018-05-18,
 1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5090/21-05-2018 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΛΣΥΩ1Θ-ΣΕΚ),
 2. την υπ’ αριθμ. 194/2018 ΑΟΕ με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός ως προς τον 6ο Προϋπολογισμό (Είδη αρτοποιίας 1.3), ματαιώθηκε η διαδικασία για το συγκεκριμένο τμήμα και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης,
 3. την αριθμ. πρωτ. 11350/15-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 4. τον αριθμ. πρωτ. 11568/18-10-2018 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών της κας Μαρδίκη Αικατερίνης (Ποινικό Μητρώο, Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης κλπ, Ένορκη Βεβαίωση περί Σώματος Επιθεώρησης εργασίας, Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, ΥΔ περί προσωπικού & κατάσταση προσωπικού, Υ.Δ. αποδοχής όρων Διακήρυξης, χρόνου παράδοσης, ισχύος προσφοράς, Υ.Δ. περί μη αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της Διακήρυξης, Τεχνικές Προδιαγραφές),
 5. τo από 18.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Εγκρίνειτoαπό 18.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) έπειτα από άγονο διαγωνισμό της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [6ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.3] σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08/2016).

Β. Αποδέχεται την ανωτέρω προσφορά της κας Μαρδίκη Αικατερίνης.

Γ. Κατακυρώνει και αναθέτειτην «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [6ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) A/A 1.3] της αριθ. 13/2018 μελέτης στην κα Μαρδίκη Αικατερίνη που διατηρεί κατάστημα αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής στο Κιάτο, στην οδό Αριστοτέλους 95, T.K. 20200, τηλ.: 2742025815, με Α.Φ.Μ. 124235867, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έναντι συνολικού ποσού 1.884,84 € με Φ.Π.Α. 24%, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

6ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ
1 Ψωμί χωριάτικο (350 gr) ΤΕΜ 2.200 0,70 1.540,00
2 Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨ ΤΕΜ 400 0,32 128,00
        ΣΥΝΟΛΟ 1.668,00
        Φ.Π.Α.13% 216,84
ΣΥΝΟΛΟ 1.3 1.884,84
 

Δ. Η παραπάνω ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση για τον ανωτέρω Τμηματικό Προϋπολογισμό με το Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ, για το οποίο προορίζονται τα συγκεκριμένα τρόφιμα.

Ε. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 333/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-10-2018

Print Friendly, PDF & Email