332/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

332/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

της 7/2018 μελέτης .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/9/2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

               α) Ανάδοχος:  GEOGENESIS A.E

β) Χρηματοδότηση:  115.207,95 € από ΠΔΕ (ΣΑ055) ΣΑΤΑ 2013, ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣ.ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ

γ) Αριθμός μελέτης: 7/2018

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 206.108,69 € (με ΦΠΑ 24%).

ε) Ύψος δαπάνης:   87.204,91 €  + ΦΠΑ 24%   20.929,18 €  = 108.134,09 €    

ζ) Τελική επιμέτρηση:   12-02-2021

η) Επιβλέποντες: Πέππα Κωνσταντίνα, ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολ/μίας & Περ. Ανάπτυξης Μαθιόπουλος Μιχάλης, Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ4

  1. Την αριθ. 68/2022 Απόφαση Ο.Ε. του Δ. Σικυωνίων, περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων»
  2. Το από 02-08-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων».

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ

Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»  της  αρ. 7/2018 μελέτης, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 332/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email