331/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/09.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 331/2021   6ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15345/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ζάρκος Δημ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/08.10.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσιών, που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 8/10/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5284/31.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

21PROC008687068 2021-05-31

2ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:

 • Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
 • Η αριθ. πρωτ. 5284/28.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.
 • Η υπ’ αριθ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.
 • H αριθ. 232/6-9-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 6-7-2021   1ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
 • Το από 18-9-2021 υποβληθέν ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.»
 • Η από 30-09-2021 Αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ  Α.Τ.Ε.»

 

Σήμερα, στις 8/10/2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα Γραφεία του Δήμου η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», που απαρτίζεται από τους: Μαστοράκο Λεωνίδα (ως Πρόεδρο),  Κατσιμπούλα Βασίλειο και  Στούκα Νικόλαο (ως μέλη) προκειμένου να ελέγξουν το υποβληθέν ΤΕΥΔ και την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.»

Κατόπιν  ελέγχου του υποβληθέντος ΤΕΥΔ  διαπιστώθηκε ότι έχει συμπληρωθεί ο ειδικός  κύκλος εργασιών.

Ως προς το ζήτημα της επαρκούς αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της εταιρείας ως προς το έργο, λεκτέα τυγχάνουν τ’ ακόλουθα:

Σχετικά με την αιτιολόγηση της ΟΜΑΔΑΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ο συμμετέχων παραθέτει τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του, στον οποίο, όπως  υποστηρίζει, οφείλει το συγκριτικό πλεονέκτημά του στην εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, καθώς τα μόνα έξοδα του είναι η μεταφορά των μηχανημάτων, το καύσιμο κίνησης, η συντήρηση και η ασφάλεια. Όμως ουδέν από τα έξοδα αυτά περιλαμβάνεται στην κοστολόγηση της προσφοράς του. Η μοναδική συμμετοχή του ιδιόκτητου εξοπλισμού του συμμετέχοντα στην κοστολόγηση του έργου, έγκειται στην μεταφορά άμμου και των υλικών επίχωσης, όμως και σε αυτήν την περίπτωση το κόστος μεταφοράς δεν τεκμηριώνεται με στοιχεία κόστους (κατανάλωση καυσίμου, μισθοδοσία οδηγού, ασφάλεια οχήματος κλπ), παρά μόνο προσδιορίζεται αυθαίρετα στα 2,20€/ton.

 

Στην τεκμηρίωση του κόστους της  ΟΜΑΔΑΣ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ο συμμετέχων επαναλαμβάνει ότι οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν από τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του και επιπλέον δηλώνει ότι οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ανήκει στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας του. Αντίθετα με τους ανωτέρω ισχυρισμούς στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου στην τιμή του σκυροδέματος δεν συμπεριλαμβάνεται η εργασία διάστρωσης, συμπύκνωσης & συντήρησής του. Περαιτέρω όλες οι υπόλοιπες εργασίες εμφανίζονται ότι  θα εκτελεστούν από υπεργολάβους (ΧΡΟΝΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΙΗΣ) και όχι από προσωπικό του συμμετέχοντα.

 

Στην τεκμηρίωση του κόστους της  ΟΜΑΔΑΣ 3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ ο συμμετέχων ισχυρίζεται ότι διαθέτει έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, εξειδικευμένο σε υδραυλικά έργα αντίστοιχου μεγέθους. Παρόλα αυτά κανένα κόστος μισθοδοσίας τεχνικού προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου, στον οποίο οι εργασίες της συγκεκριμένης ομάδας τεκμηριώνονται από τις τιμές της προσφοράς του προμηθευτή του ΥΔΡΟΔΟΜΗ, και του υπεργολάβου κ. Θεοχάρη Χρήστου.  Επισημαίνουμε δε ότι η προσφορά της ΥΔΡΟΔΟΜΗΣ αφορά αποκλειστικά μόνο στην προμήθεια των υλικών, χωρίς  την τοποθέτηση τους ,ενώ στον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους Έργου η τιμή προσφοράς αξιολόγησης δεν προβλέπει κανένα κόστος για την τοποθέτηση.

 

Στην τεκμηρίωση του κόστους της  ΟΜΑΔΑ 4. ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ο συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ και όχι από δικό του προσωπικό.

Κατόπιν των ανωτέρω για την Επιτροπή Διαγωνισμού, συνάγεται ότι δεν εξηγείται ικανοποιητικά η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ. Και τούτο, προεχόντως διότι δεν φαίνεται να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση στις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (παρ. 2 του αρ. 18, κατά την παρ. 2 του αρ. 88 του ν. 4412/2016), καθώς δεν προσκομίζει ούτε παραθέτει στοιχεία μισθολογικού κόστους των εργαζόμενων της ίδιας, ούτε και πολύ περισσότερο των υπεργολάβων, ούτε στοιχεία σχετικά με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία υπάγονται αυτοί, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τους. Άλλωστε όταν ελέγχεται ως ασυνήθιστα χαμηλή μια προσφορά, εφόσον δηλώνεται ότι τμήμα ή τμήματα της σύμβασης θα ανατεθεί σε υπεργολάβο/ους, μεταξύ άλλων αξιολογούνται και τα στοιχεία της προσφοράς του υπεργολάβου προς τον υποψήφιο ανάδοχο, τουλάχιστον ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

Περαιτέρω ούτε η εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ ούτε κανένας υπεργολάβος της υπέβαλε οργανόγραμμα με τους κατά ειδικότητα και αριθμό εργαζόμενους που θα απασχοληθούν στο έργο. Έτσι, δεν μπορεί να ελεγχθεί αντικειμενικά το ύψος της οικονομικής προσφοράς σε σχέση με το αντικείμενο του έργου. Τα παραπάνω, μάλιστα, συντρέχουν και στο πρόσωπο των υπεργολάβων της, και ιδίως σε αυτούς, διότι μόνοι αυτοί σηκώνουν το κύριο βάρος του κόστους του έργου που πρόκειται να τους ανατεθεί, για τους οποίους όμως σχετικά με τις αμοιβές του προσωπικού τους, την προμήθεια των υλικών που θα εισφέρουν στο έργο, το κόστος μίσθωσης ή αγοράς του αναγκαίου για την εκτέλεση των εργασιών εξοπλισμού και εργαλείων, τα διοικητικά και λειτουργικά τους κόστη και το δικό τους εύλογο κέρδος, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προκύπτει ότι καταλείπεται (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 1299/2009), καμία ειδική αναφορά δεν διαλαμβάνεται, ούτε στην προσφορά της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, ούτε στην αιτιολόγησή της. (ΑΕΠΠ 1160/2019)

Επιπρόσθετα, οι εξηγήσεις που η ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ παρείχε διευκρινίζουν μη επιτρεπτώς την προσφορά της για την ανάληψη του έργου κατά τρόπο που εν τέλει τη διαφοροποιούν. Και τούτο διότι, στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε, στο Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, στο κεφάλαιο Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, στην ερώτηση «Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;» απάντησε «ΟΧΙ». Δήλωσε δηλαδή ότι θα εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα και προσωπικό και όχι με μέσα και προσωπικό τρίτων. Αντίθετα, από τις εξηγήσεις που η εταιρεία παρείχε προκύπτει ότι το έργο θα εκτελεστεί κυρίως από τρίτους, στους οποίους θα μισθώσει τμήματα της εκτέλεσής του (υπεργολάβοι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 681 επ. του Αστικού κώδικα, συνεπώς και του άρθρου 131 του ν. 4412/2016), επομένως οι εξηγήσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, διότι, εκτός του ότι είναι ανεπαρκείς και ελλιπείς, συνιστούν κατ’ ουσίαν και μη νόμιμη τροποποίηση της προσφοράς της. (ΑΕΠΠ 1160/2019).

Κατόπιν των ως άνω ο Πίνακας κατάταξης προκύπτει ως εξής:

 

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Οικονομικής προσφοράς Αποτέλεσμα
1. 199132 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. 50,20% Απορρίπτεται
2.197405 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 32,63% ΔΕΚΤΗ
3.199118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 27,00% ΔΕΚΤΗ
4.199152  Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 22,90% ΔΕΚΤΗ
5.199066 «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 18,16% ΔΕΚΤΗ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε την σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 32,63% .

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Μαστοράκος Λεωνίδας 2.  Κατσιμπούλας Βασίλειος 3.Στούκας Νικόλαος
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ3 Πολ. Μηχανικών ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων-Μηχαν/γων

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 341/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΝΩ1Θ-8Ο7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 855.000,00€ (689.516,13€ + 165.483,87€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 12354/27.11.2020  Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 15/2020 μελέτη του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 855.000,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.007 των εξόδων  π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με  Κωδικό   ΟΠΣ 0022110275» ποσού 855.000,00€  προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633123 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 265/4915/20.05.2021 (91ΣΠΩ1Θ-8ΓΣ)(21REQ008638133 2021-05-06) ΑΑΥ,
 • Την 146719/21.05.2021 (ΨΧΚΙ7Λ1-Μ7Τ) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 122/2021 (6645Ω1Θ-ΚΤΥ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
 • Την από 28/05/2021 εισήγηση της ΤΥ με την οποία ζητά την ανάκληση της 122/2021 απόφασης ΟΕ, τη  ματαίωση του διαγωνισμού και τον επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης του έργου.
 • την 138/2021 (695ΡΩ1Θ-Γ4Λ) απόφαση ΟΕ «Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 5284/31.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008687068 2021-05-31,
 • την 5285/31.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008687235 2021-05-31,
 • την 5286/31.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ω0ΞΜΩ1Θ-ΙΚ6,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/24.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
 • την 232/2021 (ΨΝΖ0Ω1Θ-Μ2Μ) απόφαση ΟΕ ,
 • το 2ο/08.10.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 2ο/08.10.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45232120-9) της 15/2020 μελέτης έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων συνολικού π/υ 855.000,00€.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα            «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 32,63%.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017 ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 331/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.11.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email