331/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 46ο/23-10-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 331/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11601/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ΟΥΔΕΙΣ
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Μπουζιάνη Βασιλική    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 24.03.2016 αίτηση ακύρωσης της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ ενώπιον του ΣτΕ κατά του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την οποία αιτείται: α) την ακύρωση της παράλειψης του Δήμου Σικυωνίων να αποφανθεί επί της με αρ. πρωτ. 19164/30.11.2015 αιτήσεώς της και να κάνει δεκτό το αίτημα αυτής  αλλώς β) την ακύρωση της σιωπηρώς απόρριψης της με αρ. πρωτ. 19164/30.11.2015 αιτήσεώς της καθώς και γ) την καταδίκη του αντιδίκου στη δικαστική δαπάνη αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • την από 24.03.2016 αίτηση ακύρωσης καθώς και
  • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Θ ε ω ρ ε ί  το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010, λόγω αναγκαιότητας άμεσης εκπροσώπησης του Δήμου σε δίκη.

 

  1. Ορίζει τo δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της από 24.03.2016 αίτησης ακύρωσης της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ, σύμφωνα με την οποία αιτείται: α) την ακύρωση της παράλειψης του Δήμου Σικυωνίων να αποφανθεί επί της με αρ. πρωτ. 19164/30.11.2015 αιτήσεώς της και να κάνει δεκτό το αίτημα αυτής αλλώς β) την ακύρωση της σιωπηρώς απόρριψης της με αρ. πρωτ. 19164/30.11.2015 αιτήσεώς της καθώς και γ) την καταδίκη του αντιδίκου στη δικαστική δαπάνη αυτής κατά τη δικάσιμο της 30ης Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής ή ματαίωσης της.

 

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών»  με ποσό € 40.000,00.

 

Ε. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κα Σοφία Τασούλη-Φραγκοπούλου, να προβεί στη σύνταξη σχετικού πληρεξούσιου

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή του πληρεξούσιου.

 

Ζ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 331/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Κελλάρης Βασίλειος

2.       Μυττάς Ιωάννης

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Μπουζιάνη Βασιλική

5.       Αλεξόπουλος Βασίλειος

6.       Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-10-2018

Print Friendly, PDF & Email