330/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

330/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

4ο πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 4ο/22-9-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών που ακολουθεί,

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο  22/09/2022

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5284/31.5.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008687068 21-05-31

 

4o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:

 • Οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016).
 • Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 5284/31.05.2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008687068 2021-05-31) διακήρυξη του έργου του θέματος.
 • Η υπ’ αριθ.: 104/10.05.2021 (ΑΟΕ: ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.
 • H υπ’ αριθ.: 232/06.09.2021 (ΑΟΕ: ΨΝΖ0Ω1Θ-Μ2Μ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 06.07.2021 «1ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου».
 • H υπ’ αριθ.: 331/09.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ39ΔΩ1Θ-83Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 08.10.2021 «2ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου».
 • Η υπ’ αριθ.: ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2185/23.11.2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η σιωπηρής απόρριψης αυτής από την Α.Ε.Π.Π. όπως τεκμηριώνεται με στην με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΞΕ ΤΑΥ 526/24.01.2022 βεβαίωσή της.
 • Η από 31.01.2022 Αίτηση ακύρωσης και αναστολής που ασκήθηκε τον από οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» ενώπιων του διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά της Α.Ε.Π.Π. και του Δήμου Σικυωνίων.
 • Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΠ14/ 04.04.2022 δήλωση παραίτησης του οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» από το δικόγραφο με αριθμό καταχώρησης ΑΚ6/2022 ενώπιων του διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, το οποίο αφορά σε αίτηση ακύρωσης – αναστολής.
 • Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10156/06.07.2022 έγγραφό μας περί παράτασης χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
 • Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11186/20.07.2022 παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς και εγγυητικής του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».
 • H υπ’ αριθ.: 278/25.8.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΧΡΩ1Θ-6Χ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 22-8-2022 «3ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου».
 • Την αριθ. 14176/09-09-2022 Πρόσκληση με την οποία καλείται ο   προσωρινός  ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά
 • Tην από 16-09-2022 υποβολή από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 19-09-2022 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθ. πρωτ. 14657/19-09-2022.

 

Σήμερα, την 22η.9.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού, που απαρτίζεται από τους κάτωθι:

 1. Λεωνίδα Μαστοράκο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5, ως Πρόεδρο
 2. Νικόλαο Στούκα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ4 και
 3. Βασίλειο Κατσιμπούλα, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ3, ως μέλη της Επιτροπής,

προκειμένου να αναδείξει τον ανάδοχο του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Ο προσωρινός ανάδοχος ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨ υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με αρ. πρωτ. 14657/19-09-2022 με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τ.Υ. του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας   από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου μελών Δ.Σ. [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

 

 

 

19036/12-9-2022

Αθανάσιος  Εκμεκτσής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
   

 

11663/12-9-2022 Δημήτρης Εκμεκτσής  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
   

 

18980/12-9-2022 Ευφροσύνη Χριστοδούλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
    11661/12-9-2022 Νικόλαος Σαρρής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Φορολογικές & Ασφαλιστικές Ενημερότητες

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]ημερομηνία διαγωνισμού & πρόσκλησης

ΝΑΙ

 

71164283/9-6-2021 (Φορολ. Ενημ. ημερ. διαγωνισμού)  ΑΑΔΕ

 

74831905/1-8-2022 ( Φορολ. Ενημ.

ημερ. Πρόσκλησης)

 ΑΑΔΕ

 

    1342197/25-05-2021 (Ασφαλ. Ενημ ημερ.διαγωνισμού)  e-EΦΚΑ

 

    1844780/24-6-2022( Ασφαλ.Ενημ.                    ημερ.Πρόσλησης)   e-EΦΚΑ

 

    56/20-04-2021  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Χριστοδούλου Ευφροσύνη/ Εκμεκτσής Αθανάσιος /Σαρρής Νικόλαος  
    2473562/6-9-2022/  Εκμεκτσής Αθανάσιος /    e-EΦΚΑ

 

    2473982/6-9-2022 Χριστοδούλου Ευφροσύνη

2474023/6-9-2022 /Σαρρής Νικόλαος

 

e-EΦΚΑ

 

e-EΦΚΑ

 

    907588/21-03-2022 συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ. Αβδήρων & Δ. Τοπείρου Ξάνθη  e-EΦΚΑ
    1233640/14-05-2021 Βελτίωση υποδομών των πρώην κοιν. χώρων στις Θερμές  πηγές/Ξάνθη e-EΦΚΑ
    1245491/17-05-2021/Κατασκευή υποδομών σταθμού μεταφόρτωσης ΣΜΑ Κιλκίς e-EΦΚΑ
    1873407/28-6-2022 Βελτίωση και αντικατάσταση τμ. Αγωγού εξ. Δικτύου ύδρευσης από παράθυρο έως κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων e-EΦΚΑ
    1872920/28-6-2022 διαμόρφωση χώρου της θερμοκοιτίδας στήριξης επιχειρηματικότητας καινοτομίας στο ΔΙΠΑΕ Άγιος Λουκάς

 

e-EΦΚΑ
    1873563/28-6-2022 Αποκ/ση οδ/των Οδικού δικτύου Δ. Ξάνθης e-EΦΚΑ
    1873736/28-6-2022 Αποκ/ση ζημιών & επείγ. Αντ/κές εργασίες στην ΠΕ Μακ/νίας Θράκης e-EΦΚΑ
    1873327/28-6-2022 Βελτίωση των υποδ. Των πρώην κοιν. Χώρων στις Θερμές πηγές -Ξάνθη e-EΦΚΑ
   

 

 

1873232/28-6-2022 ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού μεταξύ ΤΚ Κουκουνάρας κ οικισμού Σχοινόλακας Δήμου Πύλου Νέστορος e-EΦΚΑ
    1873148/28-6-2022 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας e-EΦΚΑ
    1873900/28-6-2022 Εργ. Βιοκ/κής & Εν/κής -Καβάλα e-EΦΚΑ
    1872983/28-6-2022  αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων –Καθαρισμός κεντρικής τάφρου e-EΦΚΑ
    1873282/28-6-2022 Κατασκευή υποδομών σταθμού μεταφόρτωσης ΣΜΑ Κιλκίς e-EΦΚΑ
    41789/07-01-2022 Βελτίωση των υποδομών των πρώην κοινοτικών χώρων στις θερμές πηγές κλπ Ξάνθη e-EΦΚΑ
    1873170/28-6-2022 Κατασκευή αρδ. Περιοχών ΤΟΕΒ Ξυλοκάστρου κλπ.- e-EΦΚΑ
    2051852/15-7-22 Δ/ση δύο υδ/των κλπ. Ξάνθης e-EΦΚΑ
    2079001/19-7-22 Βελτ. Επ.Ο. Στούπα κλπ. e-EΦΚΑ
    2182893/29-7-22 Αν/ση υποδ. Δικτύου ύδρ. Του Δ. Ξάνθης e-EΦΚΑ
    2443609/2-9-22 Κατασκευή εξ. Αγ. Ύδρ. Δ. Βόλβης e-EΦΚΑ
Μη έκδοση δικαστικής απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

Υ.Δ._ 16-09-2022_ΕΚΜΕΚΤΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
 

 

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, Μη  έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής –  εξυγίανσης, Μη υπαγωγή σε εκκαθάριση  κλπ.

Μη καταχώρηση για λύση & θέση εκκαθάρισης με απόφαση των εταίρων,

Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ) -ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ –

Αρ. Πιστοποιητικού: 1750/27-04-2021

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΛΠ 123/12-10-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
   

 

ΓΕΜΗ _αριθ. πρωτ.1500700.2169386/25-05-2021

 

 

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΓΕΜΗ)
   

 

 

Ημερομηνίας Πρόσκλησης

 
   

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
   

 

Αρ. Πιστοποιητικού: 274849/02-08-2022  
   

 

ΓΕΜΗ _αριθ. πρωτ. 1946602.2867924/01-09-2022  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΓΕΜΗ)

   

 

Εκτύπωση σελίδων Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης_16-09-2022 ΑΑΔΕ
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] & παραγράφου Α.9 του άρ. 22 της διακήρυξης[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

 

Δ24/Δ.5031/2021/11-05-2021

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

 

Υ.Δ. ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΕΚΜΕΚΤΣΗ, άρθρο 74 Ν.4412/2016 _16-09-2022

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΕΠ & ΜΗΕΕΠΙΕ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος(22 Α 4 θ) [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  ΝΑΙ Ημερομηνίας διαγωνισμού

Δ24/Δ.5031/2021/11-05-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

Ημερομηνίας Πρόσκλησης
Υ.Δ. ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΕΚΜΕΚΤΣΗ 16-09-2022
 

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΕΠ & ΜΗΕΕΠΙΕ

Περίπτωση του άρ. 22 παράγ. Α.5 της διακήρυξης [ παρ. ε, παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

Αναλυτική κατάσταση Μετόχων

Μετοχών_17-06-2021

Δ24/Δ.5031/2021/11-05-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

 
   

 

ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό 1500700.2169386/25-05-2021  ΓΕΜΗ

 

 

   

 

 Ημερομηνίας πρόσκλησης  
   

 

 Αναλυτική κατάσταση Μετόχων Μετοχών_13-09-2022

Δ24/2513/2022/05-04-2022 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

 
   

 

Υ.Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΜΕΚΤΣΗ-ΣΕΠΕ

_16-09-2022

 
   

 

Υ.Δ. Ν.3310/2005_16-09-2022  
   

 

ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό 1946602.2867924/01-09-2022  ΓΕΜΗ

 

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
 Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

Ημερομηνίας διαγωνισμού  
    Δ15/21982/13-03-2018  με αριθμό μητρώου 24541

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    12910/2017/14-07-2017 ΕΚΜΕΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    17947/2014/18-11-2014 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    22930/2016/13-03-2017 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 

Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ημερομηνία διαγωνισμού & πρόσκλησης

  Δ24Δ/Δ.5031/11-05-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

Δ24/2513/2022/05-04-2022 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

 

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΕΠ & ΜΗΕΕΠΙΕ

 Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης]

 

 

 

Ημερομηνίας πρόσκλησης

Δ15/21982/13-03-2018  με αριθμό μητρώου 24541

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

Δ15/21982/13-03-2018  με αριθμό μητρώου 24541 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΕΠ & ΜΗΕΕΠΙΕ
   

 

Δ24.Δ5031/11-05-2021Πιστοποιητικό περί ενημερότητας πτυχίου  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   

 

 

Ημερομηνίας πρόσκλησης

 
   

 

Δ15/21982/13-03-2018  με αριθμό μητρώου 24541 -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ-  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    Δ24.2513/05-04-2022 Πιστοποιητικό περί ενημερότητας πτυχίου- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης, μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016] ΝΑΙ

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3ΕΤΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ

1208094/11-07-2018_ Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους  2017

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

   

 

1605379/29-07-2019_ Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους  2018  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
   

 

2167775/16-10-2020 Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους  2019_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
    2436401/16-09-2021 Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2020_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
   

 

22-06-2018_ Βεβαίωση  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή  για το έτος 2017  
   

 

02-09-2019_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή για το έτος  2018  
   

 

07-09-2020_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή για το έτος  2019  
    03-08-2021_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή για το έτος  2020

Τεχνικά δελτία ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας 2019 & 2020

 
   

 

Ημερομηνίας πρόσκλησης

Ισχύουν της ημερομηνίας συμμετοχής

 
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

Ενημερότητα πτυχίου Δ24.Δ5031/11-05-2021 με  Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων

 

 

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΕΠ & ΜΗΕΕΠΙΕ

    Ημερομηνίας πρόσκλησης

Υ.Δ._16.09.2022 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων & του συνολικού ανεκτέλεστου

 
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης ΝΑΙ

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

Δ15/21982/13-03-2018  με αριθμό μητρώου 24541 _ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   

 

Ημερομηνίας πρόσκλησης  
   

 

Δ15/21982/13-03-2018  με αριθμό μητρώου 24541_ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ  
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης, Κωδικοποιημένο καταστατικό, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης & Γενικό Πιστοποιητικό, Πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής στο διαγωνισμό & Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα    [άρθρο 23.8A  της Διακήρυξης]

(ημερομηνίας διαγωνισμού & πρόσκλησης)

ΝΑΙ ΦΕΚ 1635/08-03-2007 σύστασης

 

11628/18-03-2008 Κωδικοποιημένο καταστατικό

 
     1145302/27-02-2018_Ανακοίνωση ΓΕΜΗ_ τροποποιημένο καταστατικό  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΓΕΜΗ)
    Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. Νο426 συγκρότησης σε σώμα_20-02-2018  
    Πρακτικό Νο 14 Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ._20-02-2018  
    Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ.Νο 474 συμμετοχής στο διαγωνισμό_08-06-2021  
    1500701.2169387/26-05-2021 Πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης

 

1946613.2867942/01-09-2022 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για το έργο με τίτλο   «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ήτοι στο ποσό των  504.012,82 € χωρίς Φ.Π.Α. με έκπτωση 27% , τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Κιάτο 22/09/2022

H  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.Λεωνίδας  Μαστοράκος             2. Νικόλαος  Στούκας                   3.Βασίλειος Κατσιμπούλας

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 5284/28.05.2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008687068 2021-05-31 και ΑΔΑ:695ΡΩ1Θ-Γ4Λ) διακήρυξη του έργου του θέματος.
 • Η υπ’ αριθ.: 104/10.05.2021 (ΑΟΕ: ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.
 • H υπ’ αριθ.: 232/06.09.2021 (ΑΟΕ: ΨΝΖ0Ω1Θ-Μ2Μ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 06.07.2021 «1ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου».
 • H υπ’ αριθ.: 331/09.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ39ΔΩ1Θ-83Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 08.10.2021 «2ο Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου».
 • Η υπ’ αριθ.: ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2185/23.11.2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η σιωπηρής απόρριψης αυτής από την Α.Ε.Π.Π. όπως τεκμηριώνεται με στην με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΞΕ ΤΑΥ 526/24.01.1011 βεβαίωσή της.
 • Η από 31.01.2022 Αίτηση ακύρωσης και αναστολής που ασκήθηκε τον από οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» ενώπιων του διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά της Α.Ε.Π.Π. και του Δήμου Σικυωνίων.
 • Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΠ14/ 04.04.2022 δήλωση παραίτησης του οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ  Α.Τ.Ε.»  από το δικόγραφο με αριθμό καταχώρησης ΑΚ6/2022 ενώπιων του διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, το οποίο αφορά σε αίτηση ακύρωσης – αναστολής.
 • Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10156/06.07.2022 έγγραφό μας περί παράτασης χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
 • Tην υπ’ αριθ. πρωτ.: 11186/20.07.2022 παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς και εγγυητικής του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».
 • Tο 3ο/22.08.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
 • Την 278/2022 (ΩΝΧΡΩ1Θ-6Χ0) απόφαση ΟΕ που εγκρίθηκε το ως πρακτικό
 • Το 4ο/22.9.22 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 4ο/22.9.22 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45232120-9) της 15/2020 μελέτης έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων συνολικού π/υ 855.000,00€.

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » [ΑΦΜ: 998758481] με μέση έκπτωση 27,00% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 504.012,82€ χωρίς ΦΠΑ.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email